Inovovaný učebný plán VŠEOBECNÝ od 2017/2018

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 3333 12
anglický jazyk 4444 16
druhý cudzí jazyk 4332 12
Človek a príroda
fyzika 232 7
chémia 322 7
biológia 232 7
Človek a spoločnosť
dejepis 222 6
geografia 22 4
občianska náuka 3 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 544 13
informatika 122 5
Umenie a kultúra
umenie a kultúra 11 2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8
Ostatné
disponibilné hodiny 30


© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2022