Plán 4RG

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 3333 12
prvý cudzí jazyk 4444 16
druhý cudzí jazyk 3322 10
Človek a príroda
fyzika 332 8
chémia 322 7
biológia 232 7
Človek a spoločnosť
dejepis 223 7
geografia 122 5
občianska náuka 31 4
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 11 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 4441 13
informatika 221 5
Umenie a kultúra
umenie a kultúra 1111 4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8
Ostatné
disponibilné hodiny 31


© aScAgenda 2020.0.1206 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.05.2020