• Oznam z 24.3.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania. Externá časť (testy) a písomná interná časť (slohy) MATURITY 2020 je zrušená. Maturanti, tešíme sa s Vami.

      Viac info začiatkom budúceho týždňa.

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy

     • Oznam o dištančnom štúdiu pre žiakov GCD

      Vážení rodičia, milí študenti,

      Na základe pokynov MŠ VVaŠ SR a nášho zriaďovateľa PSK Vám oznamujeme, že od 16.03.2020 do

      26.03.2020 bude vyučovanie prebiehať formou dištančného vyučovania a samoštúdia.

      Prostredníctvom aplikácie Edupage alebo zvyčajnou elektronickou cestou (mailom a pod.) Vás budú kontaktovať Vaši vyučujúci. Budete od nich priebežne dostávať učebné materiály, zadania, úlohy a termíny na ich elektronické odovzdanie.

     • OZNAM PRE MATURANTOV (prihlášky na VŠ)

      Na základe rozhodnutia ÚSTREDNEHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR sú od pondelka 16. marca 2020 na území Slovenskej republiky zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, a to minimálne do piatka 27. marca 2020. Z tohto dôvodu nebude škola potvrdzovať žiadne prihlášky na vysoké školy v danom období. Všetky prihlášky odporúčame odosielať v elektronickej forme.

     • Riaditeľské voľno a následné zatvorenie všetkých škôl v SR

      V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou vyhlasuje na piatok 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiakov riaditeľské voľno.

     • Venujte 2% z dane Občianskemu združeniu pri Rodičovskom združení GCD Vranov nad Topľou.

      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% z vašich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, vybavenia školy.

     • Informácie pre uchádzačov

      Aktuálne informácie pre uchádzačov a kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného študijného odboru 7902J gymnázium pre školský rok 2020/21 nájdete v sekcii Uchádzači.

      Záujemcov o štúdium na našej škole, ich rodičov aj širokú verejnosť pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 7. februára 2020.

     • Turnaj mladých fyzikov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

      Dňa 4.2.2020 sme sa piati odvážlivci zúčastnili súťaže Turnaj mladých fyzikov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bolo to po prvýkrát a do súťaže nás pripravoval učiteľ Ján Motešický. Postavili sme sa veľmi silným súperom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s účasťou na tejto súťaži. Turnaj mladých fyzikov je súťaž tímov - na krajskom kole maximálne 3-členných tímov. Súťaž je zameraná experimentálne so silným dôrazom na teoretickú časť fyzikálnych úloh. Podstatou je, že každý tím pracuje v troch rolách: obhajca, oponent a recenzent (hodnotil na záver oboch). Každá rola je hodnotená odbornou porotou, a to veľmi nekompromisne. Kladie sa dôraz na odborné vyjadrovanie, správne závery a vykonanie experimentu, vstupnú teóriu, zhodnotenie, prínos, doplnenie, ale aj vyvrátenie riešenia a ocenenie splnenia úlohy.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo 13. februára 2020 v priestoroch Gymnázia J.A. Raymana v Prešove. 60 súťažiacich súťažilo v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali Soňa Kolcunová (4. B v kategórii A a Lukáš Guman (1.A) v kategórii B. Podstatou tejto súťaže je test zo slovenského jazyka a literatúry, transformácia textu a ústny prejav na danú tému, napr, diskusný príspevok, príhovor.

  • Partneri

   • UPJŠ
   • Prešovská univerzita v Prešove
   • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
   • Bukóza Holding, a.s.
   • IT akadémia
   • Amavet
   • DofE
   • Erasmus+
   • KMD Fénix
   • Matica slovenská
   • Inovatívne vyučovanie na GCD
   • Inovatívne vyučovanie na GCD
  • Zvonenia

   Sobota 28. 3. 2020
  • 2% z dane

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Počet návštev: 9950363
  • Iné odkazy

  • Mapa

  • Prihlásenie