• INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

      S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok:

      - prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;

      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

      - riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

      - riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Ďalšie informácie nájdete: tu

     • KLASIFIKÁCIA resp. HODNOTENIE ŽIAKOV V 2. POLROKU, V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

      Vážení rodičia a žiaci,

      na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6. apríla 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu zasadla dňa 16. apríla 2020 o 09.00 hod. (online) Pedagogická rada Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.

      Pedagogická rada rozhodla, že v školskom roku 2019/2020 sa budú klasifikovať známkou všetky predmety okrem telesnej a športovej výchovy a predmetu praktická chémia, kde situácia neumožňuje naplniť ciele predmetu. Podkladmi na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v školách môžu byť:

      * portfólia žiackych prác

      * online rozhovory so žiakmi

      * riešenia komplexných úloh

      * tematické práce

      * plnenie dištančných úloh

      * dosiahnuté výsledky pred prerušením vzdelávania

      Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku  a dosiahli pred prerušením vyučovania neuspokojivé výsledky, budú pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaní.

      Vo Vranove nad Topľou 16. apríla 2020

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy