• Riaditeľské voľno dňa 25. 06. 2021

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., štatutárny orgán Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera č. 88/3, 093 80 Vranov nad Topľou, IČO 00161268 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z organizačných dôvodov udeľuje

      v piatok 25. 06. 2021

      riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy.

       

      Vranov nad Topľou  21. 06. 2021                                                        PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.

     • Online webinár Črevný mikrobióm

      Dňa 22.6.2021 o 10:00 sa v UCJ 6 (resp. z vlastného zariadenia) bude konať online webinár na platforme ZOOM na tému Črevný mikrobióm s MVDr. Alojzom Bombom, DrSc, ktorý je odborníkom v oblasti výskumu črevnej mikroflóry. Pozývame všetkých záujemcov na túto akciu, ktorá sa koná v rámci projektu Erasmus+ na našej škole. Prihláste sa na akciu prostredníctvom hlasovania na Edupage kvôli zdieľaniu linku na pripojenie k webináru. Tešíme sa na Vašu účasť. Ďalšie informácie u koordinátora projektu PhDr. Maroša Mitrika.

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium

      2. kolo prijímacieho konania sa na GCD Vranov nekoná, pretože všetky miesta do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sú už obsadené.

      Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na vranovskom gymnáziu. Na budúcich prvákov sa tešíme, ostatným želáme správnu voľbu a všetkým prajeme krásne stredoškolské časy.

      S pozdravom vedenie GCD Vranov

     • OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA NA GCD

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      • Od 17. 05. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre 1. až 3. ročník školy.
      • Z dôvodu konania administratívnej maturitnej skúšky dňa 17. 05. 2021 bude vyučovanie realizované formou triednických hodín.
      • Od 18. 05. 2021 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu, ktorý bol platný pred odchodom na dištančné vzdelávanie.
      • Pred nástupom do školy a vždy po prerušení vyučovania na viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage.
      • V priestoroch školy sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty (nos aj ústa).
      • Školská jedáleň bude v plnej prevádzke od 18. 05. 2021. Žiaci, ktorí chodia na obedy, sa z obedov vyhlasujú obvyklým spôsobom.
      • Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vyučovania budeme zverejňovať priebežne podľa aktuálnej situácie.

       

      Tešíme sa na stretnutie so všetkými žiakmi!

       

      Vedenie školy

     • Aktuálne pokyny k prijímacím skúškam

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia uchádzačov,

      pre bezpečné zvládnutie prijímacích skúšok Vám zasielame aktuálne informácie a hlavné organizačné pokyny k prijímacím skúškam na GCD v súčasnej pandemickej dobe.  Prosíme Vás, aby ste o nich informovali aj Vaše deti, aby všetci zvládli prijímacie skúšky nielen úspešne, ale aj bezpečne, chrániac ostatných aj seba.

      Prezentácia:                                od 7:50 do 8:20 vo vestibule novej budovy, len uchádzač

      Prijímacie testy MAT a SJL:        od 8:30 do max. 11:00 hod.

       

      Podmienky pre prijímacie skúšky v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva:

      a) Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle tejto vyhlášky a prevezme od uchádzača úplne vyplnené Čestné vyhlásenie o uchádzačovi a súhlas so spracovaním osobných údajov.

      b) Pri  vstupe do budovy bude uchádzačom a pedagogickým zamestnancom elektronickým digitálnym zariadením zmeraná teplota a skontrolované ich prekrytie horných dýchacích ciest. Prijateľnou teplotou sa pri vstupe na prijímacie skúšky rozumie teplota do 37,5 °C (zvýšenie môže byť spôsobené stresom).  Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi

      COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené 

      a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

      c) V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

       d) V priestoroch školy na chodbách a na toaletách sú umiestnené dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Miestnosti sa budú účinne vetrať. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu nápojov.  Strava sa neodporúča.

      e) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.

      f) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

      g) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

       

      Spracované podľa:

      1. Usmernenia pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 https://www.minedu.sk/data/att/19439.pdf

      2. Interných pokynov zriaďovateľa – odboru školstva PSK.

       

      Prijímacie skúšky na Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou sa uskutočnia v tzv. novej budove gymnázia, oddelene od prijímacích skúšok na obchodnej akadémii.  Počas prestávky sa uchádzači riadia pokynmi dozorkonajúcich učiteľov. Keďže je možné a pravdepodobné, že dôjde k premiešavaniu žiakov z rôznych škôl,  odporúčame dôrazne upozorniť uchádzačov na dodržiavanie odstupov a ďalších hygienických pravidiel aj počas prestávky.

      Prajeme pevné zdravie a veľa šťastia na skúškach.

       

      S pozdravom

                                                                                                               PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.

                                                                                                                             riaditeľka školy

     • Udelenie riaditeľského voľna

      Riaditeľka Gymnázia vo Vranove nad Topľou, Ul. Dr. C. Daxnera č. 88/3, v súlade s § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

      udeľuje

      riaditeľské voľno

      žiakom 1. - 4. ročníka Gymnázia Cyrila Daxnera

      na deň 03.05.2021 (pondelok).

      Riaditeľské voľno sa udeľuje so súhlasom zriaďovateľa z organizačných dôvodov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať od utorka 04. 05. 2021 podľa RH a v zmysle platného COVID-automatu– žiaci končiaceho ročníka prezenčne, žiaci 1. – 3. ročníka dištančne.

      Vo Vranove nad Topľou 29.04.2021

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
      poverená riadením školy

     • Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení prezenčnej formy vyučovania v končiacom ročníku GCD vo Vranove nad Topľou - 24.3.2021

      Rozhodnutie č. 3/2021

      o  mimoriadnom prerušení

      prezenčnej formy vyučovania

      v končiacom ročníku GCD vo Vranove nad Topľou

       

      Riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 00 161 268, na odporúčanie RUVZ Vranov nad Topľou, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 a v zmysle Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k  otváraniu/zatváraniu /škôl zo 04. marca 2021 a COVID-automatu

       

      mimoriadne prerušuje

      prezenčnú formu vzdelávania pre žiakov 4. ročníka

      z dôvodu výskytu ochorenia COVID19 a karantény časti zamestnancov, a to v trvaní

      od 24.03.2021 do 06.04.2021.

       

      Na základe  Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810, z 5. februára 2021, doplnené o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021  v uvedenom čase všetci žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

       

       

      Vo Vranove nad Topľou 24.03.2021                                           PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., v.r.

                                                                                                                        riaditeľka školy

       

     • Virtuálna mobilita s Erasmus+

      Od utorka 16.3. do štvrtka 18.3.2021 sa Erasmus+ tím na našej škole spolu s partnerskými školami projektu zúčastnil virtuálnej mobility, ktorú organizovala partnerská škola Liceo San Benedetto Croce v Palerme. Keďže fyzické mobility sú nerealizovateľné, rozhodli sme sa stretnúť sa online. Talianskí partneri pripravili program s prednáškami profesorov z Palermskej Univerzity na medicínske témy, ktoré sa týkajú projektu (probiotiká, prebiotiká, tráviaci trakt). Stretnutie, aj keď len virtuálne, prinieslo v čase dištančnej izolácie nový rozmer v každodennej rutine, možnosť podeliť sa o skúsenosti, vymeniť si názory a pocity s rovesníkmi z iných krajín. Verím, že budúcnosť prinesie aj možnosť stretnúť sa osobne aj vďaka tomu, že stretnutie prebiehalo v pracovno-priateľskom duchu a všetci vyjadrili túžbu stretnúť sa ešte raz. Stačí si pozrieť toto video :-) https://youtu.be/0syUCxdK50s

     • Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení prezenčnej formy vyučovania do 19.03.2021

      Rozhodnutie č.2/2021

      o  mimoriadnom prerušení

      prezenčnej formy vyučovania

      v končiacom ročníku GCD vo Vranove nad Topľou do 19.03.2021

       

       

      Riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 00 161 268, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 a v zmysle Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k  otváraniu/zatváraniu /škôl zo 04. marca 2021 s informovaným súhlasom zriaďovateľa (PSK)

       

      mimoriadne prerušuje

      prezenčnú formu vzdelávania pre žiakov 4. ročníka

      z dôvodu výskytu ochorenia COVID19 a karantény, a to v trvaní

      od pondelka 15.3.2021 do piatka 19.3.2021.

       

       

      Na základe  Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810, z 5. februára 2021, doplnené o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021  v uvedenom čase všetci žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

       

       

       

       

       

       

      Vo Vranove nad Topľou 12.03.2021                                           PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., v.r.

                                                                                                                        riaditeľka školy

     • Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení prezenčnej formy vzdelávania v končiacom ročníku GCD vo Vranove nad Topľou

      Rozhodnutie č.1/2021

      o  mimoriadnom prerušení

      prezenčnej formy vyučovania

      v končiacom ročníku GCD vo Vranove nad Topľou na 5 dní

       

      Riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 00 161 268, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 a v zmysle Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k  otváraniu/zatváraniu /škôl zo 04. marca 2021

       

      mimoriadne prerušuje

      prezenčnú formu vzdelávania pre žiakov 4. ročníka

      na 5 dní

      so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID19, a to v trvaní

      od pondelka 8.3.2021 do piatka 12.3.2021.

       

      Na základe  Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810, z 5. februára 2021, doplnené o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021  všetci žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

       

      Vo Vranove nad Topľou 05.03.2021                                           PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., v.r.

                                                                                                                        riaditeľka školy

     • Pokračovanie v prezenčnej forme vyučovania žiakov 4. ročníka ... 26.02.2021

      Vážení rodičia, milí študenti,  na základe platnosti tzv. COVID automatu na regionálnej úrovni od 1. marca 2021 GCD pokračuje v prezenčnej forme vyučovania  žiakov 4. ročníka. Žiaci 1. – 3. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Prezenčného vyučovania sa môžu zúčastniť len žiaci maturitného ročníka s platným negatívnym testom (platí 7 kalendárnych dní) na COVID-19, ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky ÚVZ SR z testovania.

      Pred nástupom do školy musí mať každý zamestnanec a žiak 4. ročníka školy  absolvované antigénne  alebo PCR testovanie s negatívnym výsledkom  nie  starším ako 7 dní.

       

      Testovanie žiakov a zamestnancov GCD je potrebné realizovať pred nástupom do školy.

       Ak testovanie preukáže pozitívny výsledok, maturant to nahlási triednemu učiteľovi, do školy nemôže nastúpiť.

      - pri nástupe do školy sa maturant musí preukázať negatívnym výsledkom

      od zamestnancov a plnoletých žiakov sa pri nástupe do školy vyžaduje príslušné čestné vyhlásenie.

       

      Prajeme pevné zdravie a pozitívnu myseľ.

      26.02.2021                                                                                               S úctou, vedenie školy

     • Obnovenie prezenčnej formy vyučovania pre žiakov 4. ročníka + Čestné vyhlásenie

      Vážení rodičia, milí študenti,  na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ktorým sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 a na základe platnosti tzv. COVID automatu. GCD obnovuje prezenčnú výučbu pre žiakov 4. ročníka od 15. februára 2021. Žiaci 1. – 3. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Prezenčné vyučovanie bude obnovené len pre žiakov maturitného ročníka s platným negatívnym testom (platí 7 kalendárnych dní) na COVID-19, ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky ÚVZ SR z testovania.

      Pred nástupom do školy musí mať každý zamestnanec a žiak 4. ročníka školy absolvované antigénne alebo PCR testovanie s negatívnym výsledkom  nie  starším ako 7 dní. Testovanie môžete absolvovať na 3 MOM vo Vranove n.T.:

      1. Detský ADOS, Toplianska 2693/27 Priemyselný park FEROVO, Vranov nad Topľou
      2. Slovenský červený kríž Územný spolok Vranov nad Topľou, Štúrova 130, Vranov nad Topľou
      3. Matta, s.r.o., B. Nemcovej 1137/11, Vranov nad Topľou

       

      Testovanie pre žiakov a zamestnancov GCD je potrebné realizovať pred nástupom do školy. Samozrejme každý si môže slobodne zvoliť aj iné MOM, resp. PCR testy.

      Ak testovanie preukáže pozitívny výsledok, maturant to nahlási triednemu učiteľovi, do školy nemôže nastúpiť.

      pri nástupe do školy sa maturant musí preukázať negatívnym výsledkom

      - od zamestnancov a plnoletých žiakov sa pri nástupe do školy vyžaduje príslušné čestné vyhlásenie.

       

      Prajeme pevné zdravie a pozitívnu myseľ.

      12.02.2021                                                                                               S úctou, vedenie školy

     • Oznam k aktuálnej situácii (8.2.2021)

      Vážení rodičia, milí študenti, vyučovanie vo všetkých ročníkoch od 8. 2. do 12 2. 2021 pokračuje dištančnou formou. Zriaďovateľ školy - Prešovský samosprávny kraj dal tento pokyn z dôvodu zlej pandemickej situácie v okresoch Snina, Medzilaborce, Humenné a Vranov nad Topľou.

       

      Bližšie informácie o prípadnom otvorení školy od pondelka 15.02.2021 Vám poskytneme hneď po zverejnení oficiálnych pokynov a usmernení

       

      Pred nástupom do školy musí mať každý zamestnanec a žiak 4. ročníka školy  absolvované antigénne  alebo PCR testovanie s negatívnym výsledkom  nie  starším ako 7 dní. Testovanie môžete absolvovať na 3 MOM vo Vranove n.T.:

      1. Detský ADOS, Toplianska 2693/27 Priemyselný park FEROVO, Vranov nad Topľou
      2. Slovenský červený kríž Územný spolok Vranov nad Topľou, Štúrova 130, Vranov nad Topľou
      3. Matta, s.r.o., B. Nemcovej 1137/11, Vranov nad Topľou

      Testovanie pre žiakov a zamestnancov GCD je potrebné realizovať pred prípadným nástupom do školy. Samozrejme každý si môže slobodne zvoliť aj iné MOM, resp. PCR testy.

       Ak testovanie preukáže pozitívny výsledok, maturant to nahlási triednemu učiteľovi, do školy nemôže nastúpiť.

      - pri nástupe do školy sa maturant musí preukázať negatívnym výsledkom – viď „Návrat do škôl 2021“ od 8.2.2021 na stránke https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf)

       

      Prajeme pevné zdravie a pozitívnu myseľ.

       

      8.2.2021                                                                                                    S úctou, vedenie školy

     • Medzinárodné majstrovstvá v ruskom jazyku juniorov

      Viktória Ambrozyová z II. A sa zúčastnila prvých online Medzinárodných Majstrovstiev v ruskom jazyku juniorov. Organizátorom bola ruská webová stránka „ Юна“, zameraná na výuku ruského jazyka ako cudzieho. Súťaž bola organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov. Zúčastnilo sa jej 200 účastníkov z celého sveta. Súťaž obsahovala úlohy z gramatiky, prácu s videom a písomné zadanie. Viktória obsadila v úrovni A2 krásne 1. miesto. Ďakujeme a srdečne blahoželáme.

     • Nový ročník online súťaže Best In English

      Už je našou tradíciou zapájať sa do medzinárodnej online súťaže v anglickom jazyku (ako ste už určite správne dešifrovali :-), v ktorej sa každoročne hľadá "the best" študent resp. škola. Test je online, čo znamená, že je prístupný aj z domu veľmi jednoduchým spôsobom - po zadaní ID školy získate prístup k testu a môžete to rozbaliť. Tento rok sa uskutoční 27.novembra 2020 a je dostupný pre študentov našej školy. V tejto súvislosti by som Vás chcel poprosiť o jednu krátku správu na Edupage v prípade, že máte záujem zapojiť sa do tejto súťaže aj VY:-) Ďalšie informácie technického charakteru pošlem prihláseným študentom cez Edupage. Maroš Mitrik

     • Erasmus Days na GCD

      Keďže doba nepraje priamym osobným kontaktom a vycestovaním za našimi projektovými partnermi, rozhodli sme sa usporiadať online stretnutie 16.10.2020 od 10:00hod. Na stretnutí sa konečne navzájom uvidíme a spoznáme, predstavíme našu školu, mesto a popracujeme na spoločnej téme, ktorou sú probiotiká a tráviaci trakt. Dúfame, že čoskoro budeme môcť "tráviť" nejaký čas aj na mobilitách :-) Viac info v sekcii "Projekty".

     • Oznam k aktuálnej situácii (4.2.2021)

      Vážení rodičia, milí študenti, od pondelka 8.2. 2021 MŠVVaŠ SR avizovalo prostredníctvom tlačovej besedy ministra školstva návrat žiakov končiacich ročníkov stredných škôl na prezenčné vyučovanie.

      Rozhodnutie o prípadnom otvorení reps. uzatvorení škôl a školských zariadení je plne v kompetencii regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Tie budú rozhodovať na základe epidemiologickej situácie vo svojej územnej pôsobnosti.

      Pred nástupom do školy musí mať každý maturant absolvované antigénne alebo PCR testovanie s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní. Testovanie sprostredkuje škola na 3 MOM vo Vranove n.T.:

      1. Detský ADOS, Toplianska 2693/27 Priemyselný park FEROVO, Vranov nad Topľou

      2. Slovenský červený kríž Územný spolok Vranov nad Topľou, Štúrova 130, Vranov nad Topľou

      3. Matta, s.r.o., B. Nemcovej 1137/11, Vranov nad Topľou

      Testovanie pre žiakov a zamestnancov GCD sa bude realizovať 8.2.2021. Samozrejme každý si môže slobodne zvoliť aj iné MOM resp. PCR testy.

      Ak testovanie preukáže pozitívny výsledok, maturant to nahlási triednemu učiteľovi, do školy nemôže nastúpiť.

      - pri nástupe do školy sa maturant nepreukazuje certifikátom, ale „Čestným vyhlásením“ – viď „Návrat do škôl 2021“ od 8.2.2021 na stránke https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf)

      Bližšie informácie Vám poskytneme po zverejnení oficiálnych pokynov a usmernení MŠVVaŠ a zriaďovateľa školy - PSK.

      4.2.2021 S úctou, vedenie škol

     • Prechod na dištančné vzdelávanie od piatku 9.10.2020

      Vážení kolegovia, rodičia a milí žiaci, z dôvodu potvrdenia  vírusu Covid 19 u piatich žiakov našej školy prechádza škola do červenej fázy.

      Na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou, riaditeľka školy vyhlasuje od piatku 9. októbra 2020 dištančné vzdelávanie pre celú školu.

      Ukončenie dištančného vzdelávanie je predbežne stanovené na piatok 16.10.2020.

      Prosíme žiakov o zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu. Predpokladáme, že prezenčné vzdelávanie začne v pondelok 19.10.2020. V prípade nových skutočností Vás budeme o zmenách okamžite informovať.

       

      Prajem všetkým veľa trpezlivosti a síl.

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.,  riaditeľka školy

     • OZNAM

      Z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 prechádza Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou dňa 9. októbra 2020 na dištančnú formu vzdelávania. Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené cez víkend prostredníctvom Edupage.

     • INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

      S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok:

      - prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;

      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

      - riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

      - riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Ďalšie informácie nájdete: tu

     • KLASIFIKÁCIA resp. HODNOTENIE ŽIAKOV V 2. POLROKU, V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020

      Vážení rodičia a žiaci,

      na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6. apríla 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu zasadla dňa 16. apríla 2020 o 09.00 hod. (online) Pedagogická rada Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.

      Pedagogická rada rozhodla, že v školskom roku 2019/2020 sa budú klasifikovať známkou všetky predmety okrem telesnej a športovej výchovy a predmetu praktická chémia, kde situácia neumožňuje naplniť ciele predmetu. Podkladmi na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v školách môžu byť:

      * portfólia žiackych prác

      * online rozhovory so žiakmi

      * riešenia komplexných úloh

      * tematické práce

      * plnenie dištančných úloh

      * dosiahnuté výsledky pred prerušením vzdelávania

      Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku  a dosiahli pred prerušením vyučovania neuspokojivé výsledky, budú pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaní.

      Vo Vranove nad Topľou 16. apríla 2020

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy

     • Oznam z 24.3.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania. Externá časť (testy) a písomná interná časť (slohy) MATURITY 2020 je zrušená. Maturanti, tešíme sa s Vami.

      Viac info začiatkom budúceho týždňa.

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy

     • Oznam o dištančnom štúdiu pre žiakov GCD

      Vážení rodičia, milí študenti,

      Na základe pokynov MŠ VVaŠ SR a nášho zriaďovateľa PSK Vám oznamujeme, že od 16.03.2020 do

      26.03.2020 bude vyučovanie prebiehať formou dištančného vyučovania a samoštúdia.  

      Prostredníctvom aplikácie Edupage alebo zvyčajnou elektronickou cestou (mailom a pod.) Vás budú kontaktovať Vaši vyučujúci. Budete od nich priebežne dostávať učebné materiály, zadania, úlohy a  termíny na ich elektronické odovzdanie.

      Riaďte sa, prosím, pokynmi Vašich vyučujúcich. Vaše výstupy budú vyučujúci hodnotiť spôsobom, ktorý Vám oznámia. Veríme, že dištančná forma učenia nám prinesie novú a pozitívnu skúsenosť. 

      Sledujte tiež aktuálne informácie na www.gcd.sk, resp. na Facebooku školy.

      Všetkým nám prajem pevné zdravie a pevnú vôľu pri plnení školských povinností.

      Vranov nad Topľou 13.03.2020                                PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.

                                                                                                  riaditeľka školy

     • Riaditeľské voľno a následné zatvorenie všetkých škôl v SR

      V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou vyhlasuje na piatok 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiakov riaditeľské voľno.

      Na základe rozhodnutia ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR sú od pondelka 16. marca 2020 na území Slovenskej republiky zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, a to minimálne do piatka 27. marca 2020.

      Vo Vranove nad Topľou 12.03.2020

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., riaditeľka školy

     • Turnaj mladých fyzikov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

      Dňa 4.2.2020 sme sa piati odvážlivci zúčastnili súťaže Turnaj mladých fyzikov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bolo to po prvýkrát a do súťaže nás pripravoval učiteľ Ján Motešický. Postavili sme sa veľmi silným súperom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s účasťou na tejto súťaži. Turnaj mladých fyzikov je súťaž tímov - na krajskom kole maximálne 3-členných tímov. Súťaž je zameraná experimentálne so silným dôrazom na teoretickú časť fyzikálnych úloh. Podstatou je, že každý tím pracuje v troch rolách: obhajca, oponent a recenzent (hodnotil na záver oboch). Každá rola je hodnotená odbornou porotou, a to veľmi nekompromisne. Kladie sa dôraz na odborné vyjadrovanie, správne závery a vykonanie experimentu, vstupnú teóriu, zhodnotenie, prínos, doplnenie, ale aj vyvrátenie riešenia a ocenenie splnenia úlohy.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo 13. februára 2020 v priestoroch Gymnázia J.A. Raymana v Prešove. 60 súťažiacich súťažilo v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali Soňa Kolcunová (4. B v kategórii A a Lukáš Guman (1.A) v kategórii B. Podstatou tejto súťaže je test zo slovenského jazyka a literatúry, transformácia textu a ústny prejav na danú tému, napr, diskusný príspevok, príhovor.

      Soňa Kolcunová obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Martina 20. - 21.4.2020

     • Školenie "Škodlivý kód" - IT Akadémia

      V IT svete je obrovské množstvo hrozieb. Mnohé z nich podceňujeme alebo dokonca sú nám ľahostajné. Všetko len dovtedy, kým sa „nerozbije krčah“. :) O niektorých z nich, o tom ako sa im vyhnúť, ale hlavne o tom ako sa detekujú a odstraňujú sa dozvedeli naši seminaristi a účastníci krúžku Robotika. Za prednášku, ktorá sa konala v rámci aktivít IT Akadémie ďakujeme RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. z CSIRT-UPJŠ Košice.

     • Okresné kolo v bowlingu

      10. decembra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola v bowlingu - v rámci Stredoškolských hier. Na vynikajúcom 1. mieste sa umiestnila Natália Vaterková III.B,u chlapcov obsadil 2. miesto Tomáš Demko II.C, čím si vybojovali postup na krajské kolo v Prešove - 19. 12. 2019.

     • Deň hudby

      Sviatok svätého Mikuláša spojili naši gymnazisti s Dňom hudby. Študenti sa dnes mohli započúvať do tónov klavíra, gitary či spevu svojich talentovaných spolužiakov a naladiť sa tak na blížiace sa Vianoce. Ako už býva zvykom, prišiel aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi a študentom rozdal sladké darčeky.

     • Mikuláške aktivity

      Na svätého Mikuláša, naši  žiaci navštívili deti zo Špeciálnej školy, detskej onkológii v Košiciach a pacientov Vranovskej nemocnice. Detičky boli veľmi vďačné a sme radi, že sme im mohli spríjemniť deň.

     • Prednáška s laureátkou L´Oreal

      Dňa  29.11.2019 sa na pôde našej školy organizovala prednáška s laureátkou L'Oreal - UNESCO a vysokoškolskou pedagogičkou PF UPJŠ v Košiciach, RNDr. Vlastou Demečkovou, PhD na tému „Probiotiká a prebiotiká, ich význam pre zdravie človeka“.  Dozvedeli sme sa nielen o tom, čo probiotiká a prebiotiká sú, ale aj o ich výskyte a význame v ľudskom  organizme. Hovorili sme o účinkoch črevnej mikroflóry, ako sa môže narušiť a naopak ako podporiť jej správne fungovanie, čím sme prešli aj k téme bio liečby a súčasných výskumov na liečbu nielen črevných chorôb a problémov s imunitným sytémom, ale taktiež aj onkologických ochorení. Na konci prednášky sme mali možnosť viesť diskusiu a opýtať sa na všetko, čo nás ešte zaujímalo, aby sme téme ešte lepšie porozumeli.

     • Beseda s psychologičkou

      Dňa 26.11. 2019 sa študenti seminára z biológie zúčastnili besedy s psychologičkou PhDr. Kollárovou, ktorá pracuje v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove. Oboznámila nás s náplňou svojej práce, ktorá zahŕňa špecializovanú odbornú činnosť v psychologickej prevencii, diagnostike , terapii a poradenstve.

     • Best In English

      Kto bude Best In English tento školský rok? V piatok, 29. novembra 2019 sa na štartovaciu čiaru nalogovalo 59 (!!! toľko Vás ešte nebolo, super!!!) pretekárov a niečo po 9.00 začali preteky s hromadným štartom a časom. Medzinárodný online test (od Latinskej Ameriky cez Európu až po Hongkong), do ktorého sa pravidelne zapájame bol, podľa Vašich slov, dosť dlhý, ale "dal sa dať". Verme, že budeme zase niekde v topke:-) Výsledky by mali byť známe až vo februári, tak verme, že to prinesie ruže... Tá trpezlivosť... A Vaše vedomosti :-)

     • Študentská kvapka krvi

      Chceš zachrániť život a nevieš ako? Daruj krv! Dospelosť prináša mnohé výhody. Môžete ísť voliť, sami šoférovať auto, podpisovať dôležité papiere, na ktoré ste stále potrebovali svojho zákonného zástupcu. No jednou z možností je aj darovanie krvi. V novembri sme sa zúčastnili projektu Študentská kvapka krvi. Rozhodli sme sa tak preto, aby sme týmto zdanlivo malým činom pomohli niekomu, kto to naozaj potrebuje.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      V utorok 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre kategóriu 2B, t.j. 3. a 4.ročník a v piatok 22.11.2019 kategóriu 2A, t.j. 1. a 2.ročník. Sme radi za počet zúčastnených (spolu 59), ktorí zvádzali ťažké boje. Hlavne slovné súboje boli veľmi vyrovnané a my sekundanti sme mali čo robiť, aby sme určili víťazov :-) Nakoniec rozhodli záverečné reči a takto to dopadlo:

      Kategória 2A:
      1. Dominika Mattová, 1.A
      2. Lukáš Guman 1.A
      3. Oliver Červinka 1.C

      Kategória 2B:
      1. Lenka Marcinčinová 4.B
      2. Ivana Baníková 4.B
      3. Kristián Vadel 3.B

      Gratulujeme všetkým, 15.1.2020 bude okresné kolo v Humennom, tak im držme prsty, nech Winner takes it all!!!

     • Pozvánka na odborný seminár

      RNDr. Vlasta Demečková, PhD je tohtoročnou laureátkou ocenenia L´Oreal – UNESCO pre vedkyne do 45 rokov a pôsobí v Ústave biologických a ekologických vied, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Cieľom jej projektu je výskum účinku probiotík a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD). „Ochorenia IBD predstavujú chronické celoživotné zápalové ochorenia tráviaceho traktu postihujúce najmä mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Neliečené ochorenie môže viesť k vážnym komplikáciám, napríklad k rakovine hrubého čreva a následne až k smrti. V rámci týchto ochorení zohráva dôležitú úlohu črevná mikroflóra, ako aj abnormálna imunologická reakcia organizmu vedúca k zápalu črevnej sliznice. Súčasný výskum účinku probiotík je vo veľkej miere zameraný práve na ich schopnosti modifikovať intestinálnu mikroflóru s cieľom znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s IBD. Vhodne vyselektované probiotiká spolu s nanočasticami môžu predstavovať efektívne modulátory črevnej imunity aj v rámci novej fekálnej mikrobiálnej terapie,“ vysvetľuje Vlasta Demečková.

     • Festival vedy a techniky AMAVET 2019

      V dňoch od 6.11 do 8.11.2019 sa konalo celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky, ktorý každoročne v priestoroch Incheba Expo v Bratislave usporadúva Amavet. Táto súťaž neostala svoje povesti nič dlžná ani v tomto ročníku. Našu školu a Amavet klub 964 pri GCD reprezentoval Vladimír Uhlík, ktorému sa podarilo vybojovať cenu dekana prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na súťaži sa zúčastnil s témou Arduino vo fyzike, ktorú vypracoval pod dohľadom nášho učiteľa Ing. Motešického. Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

     • Imatrikulácia 2019

      Imatrikulácia ("uchaľák") - prijímanie prvákov do cechu študentského. Príjemné popoludnie a večer sa niesli v duchu HIP - HOP 90. rokov. Milí naši prváci, už ste NAŠI GYMNAZISTI, študenti Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.

      Naša vďaka za prípravu patrí žiakom tretieho ročníka a kolegom.

       

      Ďalšie foto : https://www.facebook.com/gymvv/

     • Krajská súťaž moderátorov 2019

      25. októbra 2019 sa v priestoroch DJZ v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v moderovaní, naša študentka Soňa Kolcunováopäť potvrdila svoje kvality a v II. kategórii obsadila 1. miesto. Tentoraz si do vlastnej relácie pozvala Petru Novákovú, ktorá sa začala venovať fitnes a prednedávnom zožala svoje prvé úspechy. Srdečne blahoželáme a držíme dievčatám palce aj na celoslovenskom kole o mesiac v Banskej Bystrici.

     • Deň PSK 2019

      Srdečne Vás pozývame na Deň PSK 2019 na našej škole. Termín konania: 12.11.2019 od 7.50 hod. do 16.00hod.  Časový rozpis uverejníme čoskoro. Žiaci dostanú časový rozpis od svojich triednych učiteľov.

     • Festival vedy a techniky

      Dňa 18.10.2019 sa v Prešove konalo krajské kolo súťaže Festival vedy a techniky  pre Košický a Prešovský kraj. Náš žiak Vladimír Uhlík si vybojoval postup na celoslovenské finále FVAT v Bratislave. Prácu s názvom Využitie Arduina vo fyzike vypracoval pod vedením učiteľa Ing. Jána Motešického. Počas finále víťazi z krajských kôl súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.  FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS.

     • DOD TUKE

      Dňa 15.10.2019 sa naši seminaristi z Informatiky zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite Košice. Zúčastnili sa prezentácie fakúlt a mali možnosť navštíviť zákutia TUKE.

     • Noc z 11. na 12.10.2019

      Na našej škole prebiehala akcia s názvom Noc v škole, ktorú zorganizovala ŽŠR. Študenti sa zapájali do rôznych aktivít, napr.: hľadanie indícií po škole, hranie divadielka, hry s balónmi a taktiež aj športové hry. O polnoci nechýbala diskotéka s hudobným prekvapením ...

     • Dotazník k Erasmus+

      Zdravíme všetkých študentov GCD,

      v rámci projektu Erasmus+ by sme Vás chceli osloviť a požiadať o vyplnenie dotazníka, týkajúceho sa témy nášho projektu "Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte". Chceli by sme Vás týmto požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka: https://www.surveymonkey.com/r/N6HPFB9, pomôžete nám tým v práci na projekte. Vopred Vám všetkým ďakujeme za Váš čas.

      Tím Erasmus+

     • Piatkové aktivity ...

      Dňa 4.10.2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnia účelového cvičenia k ochrane života a zdravia. Vybraní žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnia Dňa otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach. Žiaci III.A a III.B sa učia podľa rozvrhu III.C.

     • RoboRave International v Číne

      V dňoch 19.7.2019 až 23.7.2019 sa tím chlapcov z nášho gymnázia a Amavet klubu zúčastnil súťaže RoboRave International v Číne. Všetci traja chalani Jakub Suďa, Matúš Iľko a Tomáš Lukča, pod vedením učiteľa J. Motešického, sa museli na túto súťaž kvalifikovať. Postup si vybojovali víťazstvom na RoboRave Slovakia na pôde Žilinskej univerzity.
      Na súťaži v Číne sa celkom zúčastnilo viac ako 2000 súťažiacich a 600 tímov. Z toho bolo 194 nečínskych súťažiacich z rôznych kútov sveta. Naši chalani súťažili v kategórii Fire Fighting. V tejto najnáročnejšej kategórii súťaže bolo tento rok až 40 tímov. Usporiadatelia sa rozhodli nerobiť rozdiel vo veku a spojili všetkých do jednej kategórie. Súťažili spolu žiaci základných škôl až po študentov vysokých škôl. Nám sa nakoniec nepodarilo prebojovať do prvej osmičky. Väčšinu prvých až tretích miest obsadili čínske tímy. Chalani sa veľa naučili a nabrali mnoho skúseností do ďalších súťaží a na svoj ďalší rast.
      Zažili sme tiež veľa skvelých zážitkov: Navštívili sme Veľký čínsky múr, Zakázané mesto, Olympijský park, školenia o robotike a IT technológiách s čínskymi vysokoškolskými učiteľmi, tretiu najvyššiu vežu na svete a mnoho iného. Usporiadatelia sa o nás starali veľmi vzorne, boli veľmi milí a úctiví.

      Našu cestu by nebolo možné zrealizovať bez sponzorov: Amavet Slovensko, VÚC Prešov, Mesto Vranov, Nadácia ESET, AXA Fond, Nadácia Tatrabanky, Nadácia EPH, Nadácia EPH, Nadácia EDUCTECH, MT Economy, s.r.o., Slovenské elektrárne, ICM Martin a Úrad vlády Slovenskej republiky. Týmto im veľmi ďakujeme.

     • Reprezentant mesta Vranov nad Topľou 2019

      Dňa 3.6.2019 prijal v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou primátor mesta Ján Ragan žiakov vranovských základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku 2018/2019 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky hodné obdivu

      Za naše Gymnázium Cyrila Daxnera boli ocenení títo študenti:

      • Lenka Marcinčinová - 3. miesto krajské kolo olympiáda AJ 2019
      • Janka Motešická - špeciálna cena poroty medzinárodná súťaž European Union Contest for Young Scient Írsko 2018
      • Matej Gajdoš - úspešný riešiteľ krajské kolo Košický a Prešovský kraj Festival vedy a techniky 2018 + ocenenie poroty celoslovenské kolo Festival vedy a techniky 2018
      • Družstvo žiakov: Mária Anna Kočišová, Timotej Chmeľ, Barbora Mekelová, Matej Gajdoš, Janka Motešická - úspešní riešitelia celoslovenské kolo Misia Mars2
      • Vladimír Uhlík (1. miesto), Natália Vaterková (2. miesto) - krajské kolo SOČ (GEG) 
      • Družstvo žiakov: Peter Kopko, Samuel Hliva, Matúš Bľacha - 3. miesto celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – hasenie ohňa
      • Družstvo žiakov: Matúš Iľko, Jakub Suďa, Tomáš Lukča - 1. miesto celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – hasenie ohňa + postup na RoboRAVE International Čína
      • Družstvo žiakov: Timotej Koľbik, Richard Dzurik (1. miesto), Peter Kopko (2. miesto) - celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – Maze
      • Družstvo žiakov: Tomáš Lukča, Matúš Iľko, Jakub Suďa - 2. miesto medzinárodné kolo RoboRAVE Slovensko 2019 – kategória záchranár + postup na celosvetové finále v Sydney
      • Družstvo žiakov: Peter Kopko, Samuel Hliva, Matúš Bľacha - 1. miesto medzinárodné kolo RoboRAVE Poland 2019
      • Družstvo žiačok: Kristína Jakubová, Klára Chanáthová, Barbora Mekelová - 1. miesto krajské kolo protopresbyterské kolo Biblická olympiáda 2019
      • Alexandra Janová (1. miesto), Juraj Kolesár (2. miesto) - krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2019 - NJ
      • Družstvo žiakov: Soňa Kolcunová, Laura Breznická, Marek Valčo - 2. miesto celoslovenské kolo Patrí politika do školy? 2019
      • Katarína Ihnatová - úspešný riešiteľ medzinárodná súťaž Rozhoduj o Európe 2018 
      • Júlia Danková - 2. miesto celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo 2019 
      • Družstvo žiačok: Ľudmila Bindasová, Hana Kocáková, Natália Rybarčáková - 2. miesto celoslovenské kolo v speve Ruské slovo 2019
      • Michal Fečo - 1. miesto krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2019
      • Soňa Kolcunová - 2. miesto celoslovenské kolo súťaž moderátorov Sárova Bystrica 2018
      • Peter Guman - 2. miesto celoslovenské kolo Štúrov Zvolen 2018
      • Júlia Danková - 3. miesto celoslovenské kolo Jazykový kvet 2018 - RJ
      • Adrián Baran - 1. miesto celoslovenské kolo vrh guľou a hod diskom 2019
      • Družstvo chlapcov 3. miesto celoslovenské kolo M - SR 2019 – stolný tenis

       

      Všetkým oceneným študentom srdečne blahoželáme. :)

     • RoboRAVE Slovakia

      V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa už tradične v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline konalo slovenské kolo medzinárodnej súťaže RoboRAVE Slovakia. Na tomto podujatí nemohli chýbať ani naši žiaci. Bojovali sme vo viacerých kategóriách.

      Vo veľkej konkurencii si za najvyšší počet získaných bodov odniesol cenné 1. miesto tím SIL_Amavet964. Víťazi automaticky postupujú na medzinárodnú súťaž RoboRAVE International, ktorá sa bude konať 19. až 22. júla 2019 v Číne. Chlapci z druhého mesta dostali pozvanie na RoboRAVE Poland v marci 2019.

      Vo veľmi peknom svetle sa predviedli naši prváci, ktorí sa robotike venujú veľmi krátko. Súťaže sa zúčastnili aj tímy zo zahraničia a dostali sme pozvanie na ich finále.

      Všetkým ďakujem, že si stále zachovali dobrú náladu a ukázali, že nie je dôležité vyhrať, ale nedať sa odradiť a postupovať ďalej.

       

      Ing. J. Motešický

     • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2018

      Aj tento rok sme mali svoje želiezko na Festivale vedy a techniky – celoslovenské kolo. Náš klub Amavet964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera zastupoval žiak Matej Gajdoš. Matej pretavil množstvo času stráveného v laboratóriách UPJŠ Košice Súťažil v kategórii Fyzika. Vďaka patrí aj žiačke Janke Motešickej za rady pred súťažou, ktorá mu odovzdala skúsenosti zo zdarného účinkovania na EUCYS v Dubline.

      Festival vedy a techniky AMAVET od tohto 21. ročníka zaradený medzi podujatia - súťaže kategórie B, čo znamená, že spoluvyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. A preto úspešní, ocenení žiaci získajú bodové ohodnotenie.

     • Gymnázium Cyrila Daxnera s novými modulmi

      V tomto školskom roku začalo Gymnázium Cyrila Daxnera (GCD) vo Vranove nad Topľou s významnou inováciou vo vzdelávaní – s rozšíreným vyučovaním vybraných predmetov v troch moduloch. Na materiálnu prípravu sme okrem rozpočtových zdrojov vyčerpali regionálny príspevok v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou v celkovej výške 38 285€, finančné dary od spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. vo výške takmer 14 000€.

      modul MAT-FYZ-INF je najväčší záujem. Tento vzdelávací program je optimálnou prípravou pre štúdium technických odborov, IT a samozrejme matematiky, fyziky. V minulom roku bolo na štúdium informatiky prijatých 18 našich absolventov, na technické odbory 12, čo spolu predstavuje 27% minuloročných absolventov GCD. Informatika sa na GCD vyučuje v dvoch odborných učebniach vybavených novou technikou – systémom ZERO Client, ktorý okrem iného umožňuje individuálnu interakciu učiteľ – žiak, a teda žiaci majú oveľa lepšie podmienky na učenie sa ako doteraz. Nové počítače spolu s novým jazykovým laboratóriom boli zakúpené vďaka regionálnemu príspevku, celkové náklady na ich vybavenie presiahli 30 000 €. Materiálne zázemie pre tento modul významne doplnila aj technika a softvéry, získané z projektu IT Akadémia: ide o 3D tlačiareň a softvérový systém Vernier, ktorý umožní prírodným vedám laboratórne cvičenia na úrovni 21. storočia – bádateľsky zaujímavo a moderne.

      modul BIO-CHE je tiež veľký záujem, pretože už dlhodobo sa mnoho gymnazistov uchádza o štúdium medicíny, farmácie a prírodných vied. Len v tomto akademickom roku bolo na štúdium medicíny z GCD prijatých 17 žiakov (15%), na vysokoškolské odbory súvisiace s biológiou a chémiou sa celkovo zapísalo 26% minuloročných absolventov. Sú výborne teoreticky pripravení a my im poskytneme ďalšiu výhodu - prax v laboratóriu: modul BIO-CHE je rozšírený o predmet Praktická chémia v troch ročníkoch. Už prvý polrok ukázal, aký výrazný pokrok robia žiaci pri pravidelnej práci v chemickom laboratóriu. Tento modul by nebol možný bez dobre vybaveného chemického laboratória. Na jeho vybavení sa podieľa spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s., ktorá investovala do materiálnej a odbornej prípravy tohto modulu takmer 14 000 €. Špeciálne laboratórne prístroje boli zakúpené aj z regionálneho príspevku v celkovej výške takmer 9000 €.

      Modul JAZYKY ponúka intenzívnu jazykovú prípravu dvoch cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny alebo ruštiny budúcim ekonómom a záujemcom o jazyky alebo spoločenské vedy. Je optimálnou alternatívou k bilingválnym gymnáziám, pretože našim žiakom sa nezníži počet hodín ostatných predmetov na úkor jazyka. Lektor, pochádzajúci z anglického Oxfordu, vyučuje konverzačné hodiny a výučba ANJ sa posilní aj hodinami BIO, DEJ a MAT vedenými v angličtine CLIL metódou. K dispozícii je nové jazykové laboratórium. Cieľom je, aby maturanti dosiahli bilingválnu úroveň anglického jazyka a úroveň B2 v druhom cudzom jazyku.

      Veľmi vítame, že poslanci PSK, predstavitelia okresu a mesta dali jasne najavo, že o svoje školy v okrese sa budeme všetci starať oveľa intenzívnejšie ako doteraz. Sme presvedčení, že rodičovská verejnosť tiež pozitívne vníma pomoc okresu pri získaní dotácie vlády, ako aj investíciu najväčšieho zamestnávateľa v okrese do gymnaziálneho vzdelania našich mladých Vranovčanov, aby Gymnázium Cyrila Daxnera mohlo naďalej úspešne pokračovať v premene tradičného gymnázia na moderné.

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., riaditeľka školy

     • Deň otvorených dverí 2018/2019

      31.1.2019 - DOD na Gymnáziu Cyrila Daxnera. Privítali sme hostí, pracovali sme v sekciách pre našich študentov a vytvorili sme zaujímavý program pre budúcich študentov, terajších 9 - tákov ZŠ. Hostia, pracujúci v sekciách pre gymnazistov

      1. Manažment a financie Téma: Ako sa dostať z vranovského štátneho gymnázia do Viedne a na univerzitu na Floride Prednášajúci: SOŇA KĽUČÁROVÁ, M.B.A. - University of Central Florida, Orlando, FL, USA (College of Business Administration, Department of Marketing) (absolventka osemročného gymnázia v rokoch 2000-2008, vyštudovala Webster University vo Viedni, momentálne pôsobí ako doktorandka na UCF v Orlande na Floride)
      2. História Téma: Región Vranova a okolia od prehistórie až po stredovekPrednášajúci: Mgr. JÁN JUSKO - absolvent Trnavskej univerzity v Trnave, katedra klasickej archeológie, dnes pracuje v súkromnom sektore ako archeológ
      3. Kybernetika a umelá inteligencia Téma: Ako rozbehnúť kariéru v IT Prednášajúci: Ing. MAREK TOMÁŠ – Technical Leader – Cisco, Cognitive Intelligence v Košiciach (absolvent osemročného gymnázia v rokoch 2000-2008)
      4. Ľudské práva Téma: "Vtedy na Balkáne..."Prednášajúci: Mgr. VIERA VOĽANSKÁ - HUNTEJOVÁ - koordinátorka projektu " Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus" – učiteľka dejepisu a občianskej náuky na GCD
      5. Anglistika Téma: The history of the English languagePrednášajúci: KEITH JOHN CLEMENTS - Spojené kráľovstvo (Oxford), anglický lektor pôsobiaci ako dobrovoľník na Gymnáziu Cyrila Daxnera
      6. Medicína Téma: Čo je neonatológia a moje skúsenosti z TanzániePrednášajúci: MUDr. JANA JENČOVÁ – lekárka, neonatologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou
      7. Medicína Téma: Pediatria Prednášajúci: MUDr. DANA HAZAY

      Predstavitelia inštitúcií, partneri školy, ďalší hostia

      • Zástupcovia zriaďovateľa PSK
      • Zástupca zriadovateľa
      • OŠMTVaŠ

      Mesto a okres Vranov nad Topľou

      • Ing. Ján Ragan, primátor mesta a poslanec v krajskom zastupiteľstve PSK
      • Mgr. Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou
      • Ing. Imrich Kónya, prednosta mestského úradu
      • PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva MsÚ

      Poslanci krajského zastupiteľstva PSK

      • PhDr. Jozef Baran, poslanec PSK, riaditeľ Úradu práce SVaR Vranov nad Topľou
      • Mgr. Peter Kocák, poslanec PSK, pedagóg, vedúci súboru Vranovčan
      • Stanislav Obický, poslanec PSK, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku, podnikateľ, filantrop

      Partneri školy

      • BUKÓZA HOLDING, a.s.
       • PaedDr. Ľubica Nováková, špecialista na personalistikuVranovská nemocnica n.o.
      • MUDr. Marína Romanová, – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
      • Mestský dom kultúry Vranov a Centrum mládeže pri MsDK
       • Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ MsDK Vranov 
      • Rada rodičovského združenia, rada školy
       • Mgr. Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK, členka rady školy 
       • PhDr. Terézia Terifajová, predsedníčka RRZ, členka rady školy členovia rady školy

      Školy

      • ZŠ Bernolákova - Mgr. Marek Cerula, riaditeľ
      • ZŠ Lúčna - PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka
      • ZŠ Sídl. Juh – Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka
      • ZŠ Sídl. II – Mgr. Milan Bendik, riaditeľ
      • ZŠ Kukučínova – PaedDr. Martin Babiak
      • SOŠ, A. Dubčeka, Vranov - Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ
      • Spojená škola Čaklov – Mgr. Stanislav Kráľ, riaditeľ
      • Obchodná akadémia – Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka, Ing. Viera Lakatová, zástupkyňa riaditeľky

      DOD 2019 PROGRAM PRE ŽIAKOV ZŠ

      • Divadelné predstavenie ... ale po anglicky.
      • Slovenčina hrou. NEJ a RUJ na našej škole.
      • BIO – CHE - GEO aktivity.
      • SCIENCE IN ENGLISH (angličtina metódou CLIL).
      • Robotika a INF - IT akadémia. V MATFYZ-e: predstavenie MAT a FYZ na škole. 
      • DofE(Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu)
     • Modelové zasadnutie OSN

      Žiačky tretieho ročníka Ema ŠkurlováDenisa Miľová a Klaudia Mihalčinová sa pod vedením Mgr. Anny Kovaľovej v dňoch 6.2 - 8.2 2019 zúčastnili na modelovom zasadnutí OSN, ktoré sa konalo na GPH v Michalovciach.

      Konverzovali sme o rôznych témach s globálnou tematikou napr. Masové znečistenie oceánov v juhovýchodnej Ázii, vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, Mexická drogová vojna, atď.

      Naučili sme sa lepšie komunikovať a zlepšili sa v anglickom jazyku. Bola to zaujímavá skúsenosť a príležitosť spoznať, ako to približne funguje na skutočnej svetovej konferencii.

      Ema Škurlová III.C

     • Projekt IT Akademia aj na našej škole

      Koncom roku 2018 a začiatkom roku 2019 aj naša škola obdržala rôzne zariadenia v rámci zapojenia do projektu IT Akadémia. Tieto zariadenia majú zvýšiť kvalitu vyučovania v predmetoch Informatika, Fyzika, Matematika, Biológia a Chémia.

      Náš ScienceLab je k dispozícii nielen našim žiakom a učiteľom, ale aj žiakom, učiteľom a školám z okolia našej školy. Stačí kontaktovať: Ing. Ján Motešický (j.motesicky@gcd.sk). Veľmi radi Vám vyhovieme a pomôžeme.

      Strategický cieľ projektu IT Akademia: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

      Ďalšie informácie: http://itakademia.sk/zakladne-informacie/http://itakademia.sk/zakladne-informacie/

       

       

     • Vyhodnotenie medzinárodnej chemickej projektovej súťaže

      V dňoch 8. až 11. mája 2019 sme sa zúčastnili vyhodnotenia medzinárodnej chemickej projektovej súťaže. Na našej ceste do Salzburgu sme si spravili aj krátku zastávku v Budapešti, kde sme videli mnoho prekrásnych historických pamiatok a rieku Dunaj.

      V Salzbugru sme sa od začiatku nášho príchodu cítili ako doma. Ulice a samotné mesto bolo priateľské a príjemné. Počas nášho pobytu sme mali šancu počuť niekoľkých pouličných hudobníkov, ktorí nás svojou hudbou a spevom očarili. Navštívili sme známe múzeá, hrady a dokonca aj katakomby. Ochutnali sme tunajšiu domácu kuchyňu, aj ich známu sacherovu tortu. Celé mesto dýchalo históriou a čerstvým alpským ovzduším. Fascinujúce bolo, že nech ste sa pozreli z hocijakého miesta, vždy ste sa mohli kochať okúzľujúcim výhľadom na majestátne Alpy. Sme vďační, že sme mali šancu navštíviť toto mesto a myslím, že viacerí z nás by sa tam jedného dňa radi vrátili.

       

      Dajana Bozdošová III.B

     • Medzinárodná chemická projektová súťaž v Rakúsku

      Náš 5-členný tím zabodoval na medzinárodnej chemickej projektovej súťaži v Rakúsku a získal mimoriadnu cenu za prácu Výroba papiera zo slamy. Práca má dve jazykové verzie - slovenskú a súťažnú anglickú. Cenu si tím prevzal v Salzburgu, kde mohol cestovať vďaka finančnej podpore spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a. s. Veríme, že dva dni na spoznávanie Mozartovho mesta a trošku aj Budapešti boli peknou odmenou za všetku námahu. Viac sa môžete dozvedieť na rádiu Regina a vo Vranovských novinkách.

     • Školská exkurzia Florencia, Rím 2019

      Po veľkonočných sviatkoch 24. – 29.apríla 2019 sa 45 žiakov Gymnázia Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou zúčastnilo poznávacej exkurzie do Talianska.

      Naším prvým cieľom bola slnečná Florencia, v ktorej sme obdivovali renesančné pamiatky - Duomo, Ponte Vecchio - starý most, ktorý je jedným zo symbolov Florencie spolu so sochou Dávida. Niektorí literárni „nadšenci“ navštívili aj rodný dom Dante Alighieriho. Po celodennom putovaní nás čakala ešte 4-hodinová cesta do Ríma a nočné dobrodružstvo spojené s hľadaním kempu, ubytovania v bungalovoch a konečne zaslúžený spánok. Vo večnom meste Rím sme strávili 3 dni . Navštívili sme mnohé kultúrne a historické miesta, ako napríklad Piazza Navona, jedno z najznámejších námestí, Španielske schody, Fontánu di Trevi, ktorá nás uchvátila svojou veľkosťou, Forum Romanum, Koloseum, Panteón a mnoho ďalších.

      Asi najväčší dojem na nás urobil pápežský štát - Vatikán. Bazilika svätého Petra svojou majestátnosťou určite očarila každého z nás. Podarilo sa nám dostať strmými schodmi do kupoly, z ktorej sa naskytá nádherný výhľad na celé mesto. V nedeľu pred odchodom sme sa zúčastnili tradičnej modlitby Anjel Pána pápeža Františka, načo budeme ešte dlho spomínať.

      Nina Martičeková, 1.B

     • Poupratujme Vranov

      Pod heslom: „Milujem svoje mesto – milujem svoj kraj“ mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a organizáciami pôsobiacimi na území mesta pripravilo 4. ročník podujatia „Poupratujme Vranov." Ruku k dielu sme priložili aj my, študenti III. ročníka nášho gymnázia. Pomohli sme poupratovať okolie našej školy, okolie Domova sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou a strelnicu.

     • Krajské kolo súťaže „Jazykový kvet“

      08.04.2019 sa v Prešove konalo krajské kolo súťaže „JAZYKOVÝ KVET“ v prednese poézie, prózy a drámy.Našu školu vynikajúco reprezentovali študenti v ruskom a nemeckom jazyku.

      V ruskom jazyku sa MICHAL FEČO umiestnil na 1. mieste. V nemeckom jazyku ALEXANDRA JANOVÁ skončila taktiež na 1. mieste a JURAJ KOLESÁR obsadil 2. priečku. Mišo a Alexandra postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v máji v Nitre.

      Všetkým trom ďakujeme, blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

      Mgr. Helena Lengvarská a Mgr. Zuzana Zubková

     • Celoslovenské kolo súťaže „RUSKÉ SLOVO“

      Dňa 05.04.2019 sa v Košiciach v priestoroch Kultútparku, konalo celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy a v speve „RUSKÉ SLOVO“. Bola to veľkolepá súťaž, s bohatou účasťou. Zúčastnilo sa jej 177 žiakov zo 64 škôl z celého Slovenska. Našu školu v prednese reprezentovala JULKA DANKOVÁ, ktorá obsadila 2. miesto. V skupinovom speve vystúpili ĽUDMILA BINDASOVÁ, HANKA KOCÁKOVÁ, NATÁLIA RYBARČÁKOVÁ, ktoré taktiež skončili na 2. mieste. Dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu a blahoželáme.

      Mgr. Helena Lengvarská, Mgr. Alena Jacková

     • Krajské kolo SOČ

      Dňa 5.4.2019 sa konalo Krajské kolo SOČ na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove, kde sme mali zastúpenie aj my. Vlado Uhlik získal 1. miesto za prácu Meteostanica a Geigerov – Müllerov počítač, využitie Arduina vo fyzike a Natália Vaterková získala 2. miesto za prácu Rozhodni sa pre Slovensko. Obidvaja postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Košiciach. Blahoželáme.

     • Postupujúci gymnazisti z GCD na RoboCUP-e 2019

      Naši žiaci z Amavet klubu 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera sa v dňoch 27.3. až 29.3.2019 zúčastnili
      celoslovenskej súťaže RoboCUP 2019 v Liptovskom Mikuláši.
      V rámci súťaže sme sa zapojili do viacerých súťažných kategórií. Chlapci sa pripravovali hlavne na kategórie Rescue Line a Rescue Maze.Všetci chlapci si viedli veľmi dobre. Odviedli nadpriemerný výkon aj na úkor vlastného spánku a nočného testovania robotov. Nakoniec sa nám v silnej konkurencii tímov na RoboCUP podarilo v medzinárodnej časti obsadiť v kategórii Rescue Maze druhé miesto a v slovenskej časti prvé miesto.
      Náš tím SIL získal nomináciu na celosvetové kolo RoboCUP 2019 v austrálskom Sydney.Tento rok je
      to už ďalšia nominácia vranovských gymnazistov na medzinárodnú súťaž. Chalani týmto dokazujú, že aj Gymnázium dokáže pripraviť svojich žiakov do praxe a popritom ešte môžu vidieť kus sveta.

     • Patrí politika do školy? - celoštátne finále

      Počas dní 24.-25.marca sa študenti našej školy zúčastnili celoštátneho finále súťaže „Patrí politika do školy?“. Tím v zložení Laura Breznická, Marek Valčo a Soňa Kolcunová sa venoval vo svojom projekte Odkalisku Poša, ktoré predstavuje v našom regióne výraznú environmentálnu záťaž.

      Počas projektu spolupracovali žiaci našej školy najmä s poslancom VÚC Mgr. Petrom Kocákom a starostom obce Nižný Hrušov Jánom Fenčákom. Ich cieľom bolo zvýšiť tlak na kompetentných a šíriť problematiku medzi mladých ľudí. Práve tento projekt na celoštátnom finále v Poprade uspel a v konkurencii projektov z celého Slovenska obsadili gymnazisti druhé miesto. Najväčšou odmenou je pre nich jednoznačne príležitosť prezentovať projekt na Ministerstve zahraničných vecí a množstvo poznatkov, ktoré svojou prácou získali.

     • RoboRAVE Poland 2019

      V dňoch 20.3.2019 až 23.3.2019 sa naši žiaci, členovia klubu Amavet 964 zúčastnili celonárodnej súťaže RoboRAVE Poland. Išlo o súťaž v stavbe a programovaní autonómnych robotov. V meste Gdansk súťažili v kategórii FireFighting. Okrem poľských tímov boli na súťaži tímy z Maďarska, Lotyšska a iných krajín. Tím v zložení Matúš Bľacha, Samuel Hliva, Peter Kopko vo svojej kategórii získal skvelé prvé miesto!!! Týmto potvrdili, že kto sa venuje robotike a programovania popri škole, tak môže dosiahnuť skvelé výsledky. Toto nebola ich prvá súťaž a čaká ich veľa skvelých podujatí.

     • Krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO

      Dňa 14. 03. 2019 sa v Prešove konalo krajské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy a v speve "Ruské slovo". Súťaž sa konala v priestoroch Rusínskeho múzea.

      Tohto roku sa ho zúčastnila žiačka III.A triedy Julka Danková, ktorá v kategórii próza obsadila 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola. Okrem nej našu školu po prvý krát reprezentovali aj študentky I.A v speve: Ľudmila Bindasová, Hanka Kocáková a Natália Rybarčáková. Napriek tomu, že obsadili druhé miesto, svojim výkonom veľmi zaujali porotu a taktiež postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 5. apríla v Kultúrparku v Košiciach.

      Mgr. Helena Lengvarská, Mgr.A. Jacková

     • International Masterclasses 2019

      Aj tento rok sa naši študenti zúčastnili podujatia International Masterclasses, ktoré sa konalo na pôde UPJŠ Košice. Základnou témou tohto podujatia je odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát. Tento ročník sa nesie v znamení 15-ročného jubilea projektu, ktorý organizuje Technická Univerzita v Drážďanoch v spolupráci s medzinárodnou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky IPPOG a Európskou fyzikálnou spoločnosťou EPS.

      Úvodné prednášky lektorov pripravili účastníkov podujatia na praktickú časť podujatia - analýzu záznamov z detektorov elementárnych častíc s použitím špeciálneho softvéru. Praktická časť prebiehala tak, aby na základe reálnych dát z medzinárodného centra európskeho jadrového výskumu CERN v Ženeve mohli študenti identifikovať častice, ktoré vznikli v procesoch zrážok urýchlených častíc.

      Študenti sa zúčastnili videokonferencii, na ktorej spoločne diskutovali o výsledkoch získaných v praktickej časti akcie a dozvedeli sa akými spôsobmi prebieha medzi výskumníkmi vzájomná komunikácia a spolupráca.​​​​​​​

      Jano Motešický, učiteľ fyziky a informatiky

     • Mládežnícka konferencia – IDEM DO TOHO

      V dňoch 15.-16.2. 2019 sa konala Mládežnícka konferencia pod záštitou Detskej organizácie Fénix z.o., Ministerstva školstva a IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže s názvom Idem do toho v Hoteli Jazero na Vinnom. V januári predsedníčka z.o. Fénix pri Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou, Mgr. Viera Voľanská dostala ponuku od Detskej organizácie Fénix na zorganizovanie mládežníckej konferencie.

      Pani Voľanská oslovila členov Fénixu a tí s nadšením prijali túto ponuku. Vytvoril sa 10-členný tím organizátorov a začalo sa s prípravou. Ako organizátori sme sa pravidelne stretávali a na týchto stretnutiach sme sa dohadovali o detailoch konferencie. V rámci prípravy sme oslovili študentov 3.- 4. ročníka, ktorých táto ponuka oslovila a spolu s nami sa zúčastnili konferencie.

      Hlavným hosťom bola pani Mária Radváková – humanitárna pracovníčka „ Človek v ohrození“ . Počas víkendu nám rozprávala príbehy, zážitky a skúsenosti z jej práce. Súčasťou programu konferencie boli aj iné prednášky ako napríklad: vojna na Balkáne, robotika, projekt DofE, ale dozvedeli sme sa aj mnoho informácií o filmovej tvorbe a fyzike.

      Naučili sme sa o participácií v živote mladého človeka. Celý víkend sa niesol v duchu príjemnej atmosféry a všetci sme odchádzali obohatení o nové poznatky. Konferencie sa spolu s nami zúčastnili aj Mgr. Viera Voľanská a Mgr. Anna Kovaľová, ktorým sa chceme poďakovať za pomoc pri organizovaní tohto stretnutia mladých.

      Za organizátorov Breznická, Demčáková, Štafura

     • Súťaž: Patrí politika do školy?

      V stredu 6.3. sa tím žiakov z našej školy v zložení Marek Valčo, Laura Breznická a Soňa Kolcunová pod vedením Viery Voľanskej zúčastnili krajského kola súťaže Patrí politika do školy?, ktoré sa konalo v Prešove.

      S projektom o Odkalisku Poša, ktorým chcú docieliť najmä osvetu o probléme u mladých, pred porotou uspeli. V časovom rozmedzí desiatich minut projekt (na ktorom spolupracovali aj s 1. štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Ing. Norbertom Kurillom PhD., poslancom PSK Petrom Kocákom a starostom obce Nižný Hrušov Jánom Fenčákom) prezentovali. Počas ďalších pätnástich minut čelili otázkam poroty a diskutovali o probléme a cieľoch projektu.

      Súťaž sa uskutočnila na pôde úradu PSK. Záujem o projekty mladých prejavili aj vedúci odboru školstva PSK Ján Furman a Juraj Kredátus, ktorý je vedúcim oddelenia metodických činností a športu. Obaja prišli študentov pri prezentovaní podporiť. Naši študenti postúpili s projektom na celoštátne kolo súťaže, na ktorom sa predstavia 24.- 25. marca v Poprade, kde sa stretnú aj so študentmi, ktorí sa zúčastnili rovnakej súťaže na Ukrajine a boli úspešní.

     • Študentský ples nie je narodeninová oslava v obývačke

      Na Gymnáziu Cyrila Daxnera sa uskutočnil ples. Na tom by nebolo nič zvláštne, keďže sa v roku 2019 uskutočnil už deviaty ročník, avšak za organizáciou plesu stoja ani nie osemnásťročné študentky. Aké skúsenosti im prinieslo organizovanie veľkej akcie pre študentov?

      Ak by ste sa prešli v sobotu 9. februára popri Gymnáziu Cyrila Daxnera, počuli by ste najmä hlasnú hudbu a smiech. Ples organizátorsky v tomto roku zastrešili okrem pedagogičiek Viery Voľanskej a Ivety Pribulovej aj dve študentky, ktorým na plecia zložili ťarchu organizácie veľkej študentskej akcie. Dievčatá sa však na prácu nesťažujú, získali totiž mnoho skúseností, ktoré neskôr využijú. „Sú určité veci, ktoré museli vybaviť učitelia, napríklad sa dohodnúť a vybrať termín so školským vedením a jedálňou a podobné záležitosti. Všetko však konzultovali aj s nami, vďaka čomu sme získali nové pohľady na takúto vec a určite nám to pomôže pri organizovaní podobných podujatí v budúcnosti,“ hovorí jedna z organizátoriek, Natália Krúdyová, ktorá za svoj podiel na organizácii plesu získala od školy aj ocenenie za mimoriadne organizačné schopnosti. Záujem zo strany študentov bol tradične veľký. Aj mladí sa chceli zabaviť a tešili sa na fotografie v krásnych šatách a oblekoch. Napokon sa plesu zúčastnilo vyše 120 študentov. „Lístky sa rýchlo zarezervovali a predávali,“ dodáva Natália. Ples bol výnimočný najmä živou hudbou, bohatou tombolou a atmosférou, ktorú sa organizátorkám podarilo navodiť. „Práce sme mali ako organizátorky neúrekom. Od zháňania grafika, ktorý vytvoril šablónu pre plagáty a lístky, cez lepenie plagátov a predaj lístkov, až po vyberanie chodov večere, kontaktovanie sponzorov tomboly, tvorenie programu alebo nákup a tvorbu výzdoby,“ ozrejmuje Natália. Ak si s niečím mladé gymnazistky nevedeli poradiť, obrátili sa na učiteľky, ktoré ich postrčili správnym smerom a vždy dievčatám ukázali, ako by malo čo fungovať. „Organizácia plesu je celkom náročná vec pre mladého a neskúseného študenta. Musíte sa k tomu postaviť ako dospelý človek a riešiť situácie ohľadom organizácie na úrovni. Nie je to predsa narodeninová oslava doma v obývačke. A aj keď sme boli dosť zaneprázdnené, vždy sme si pomohli a poradili s každým problémom. Je to len o prístupe k daným problémom a o tom či naozaj chcete získavať takéto skúsenosti do budúcnosti. Bez toho to totiž vôbec nejde,“ konštatuje Natália Krúdyová. Plánovanie plesu trvalo približne mesiac, pričom druhou z organizátoriek bola Alexandra Šichulová, ktorá hodnotí ples taktiež veľmi pozitívne. „Atmosféra bola veľmi príjemná, všetci sa bavili a to je pre mňa ako jednu z organizátoriek veľmi príjemná a povzbudzujúca správa,“ hodnotí Alexandra. Aj keď sa podľa jej slov na plese nestalo nič nečakané alebo nepríjemné, čo by bolo nutné riešiť, najťažšie na organizácii plesu bolo, podľa nej, zháňanie sponzorských darov do tomboly. „Mnoho oslovených nemalo záujem a preto sme museli investovať do tejto časti prípravy omnoho viac síl,“ vysvetľuje Alexandra a špeciálne vyzdvihuje hladký priebeh plesu, s ktorým boli všetci veľmi spokojní, čo aj ona sama pokladá za ich malý organizátorský úspech. „Chcem poďakovať aj pani profesorkám Pribulovej a Voľanskej, ktoré nám poradili vždy, keď sme to potrebovali a moderátorom, ktorí večer viedli,“ hovorí na záver Alexandra Šichulová a aj ona súhlasí so svojou kolegyňou-organizátorkou Natáliou Krúdyovou v tom, že ju úspešná organizácia plesu nakopla k plánom do budúcnosti a už rozmýšľajú o organizácii ďalších školských akcií, počas ktorých budú môcť nazbierať skúsenosti.

      Soňa Kolcunová 

      Foto: Alexandra Janová

      Článok vyšiel vo Vranovských novinkách.
       

     • Úhrada stravného

      bezhotovostným platobným stykom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu:

      SK24 8180 0000 0070 0051 6615 (SK2481800000007000516615), VS: individuálne číslo pridelené žiakovi

      do 20. v mesiaci a to za 20 stravných dní v sume 29,20€ (jeden obed v cene 1,46€). V mesiaci september je potrebné uhradiť stravné za dva mesiace 58,40€. Preplatok sa vypláca na požiadanie rodiča počas školského roka, po zúčtovaní koncom júna, resp. do výšky mesačného poplatku sa prevádza na mesiac september nasledujúceho školského roku

     • Prihlásenie do mobilnej aplikácie

      V prípade, že vás do mobilnej aplikácie prihlási ešte pod starým identifikátorom školy (gyvv.edupage.org), pridajte nového puživateľa s tým, že meno a heslo vyplníte nezmyselne. Zobrazí sa nové okno, kde už zadáte správne prihlasovacie meno, heslo a identifikátor školy ,,gcd''. Svoj starý účet na gyvv môžete odstrániť.

      Ďakujeme za pochopnie.