• RoboRAVE Slovakia

      V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa už tradične v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline konalo slovenské kolo medzinárodnej súťaže RoboRAVE Slovakia. Na tomto podujatí nemohli chýbať ani naši žiaci. Bojovali sme vo viacerých kategóriách.

      Vo veľkej konkurencii si za najvyšší počet získaných bodov odniesol cenné 1. miesto tím SIL_Amavet964. Víťazi automaticky postupujú na medzinárodnú súťaž RoboRAVE International, ktorá sa bude konať 19. až 22. júla 2019 v Číne. Chlapci z druhého mesta dostali pozvanie na RoboRAVE Poland v marci 2019.

      Vo veľmi peknom svetle sa predviedli naši prváci, ktorí sa robotike venujú veľmi krátko. Súťaže sa zúčastnili aj tímy zo zahraničia a dostali sme pozvanie na ich finále.

      Všetkým ďakujem, že si stále zachovali dobrú náladu a ukázali, že nie je dôležité vyhrať, ale nedať sa odradiť a postupovať ďalej.

       

      Ing. J. Motešický

     • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2018

      Aj tento rok sme mali svoje želiezko na Festivale vedy a techniky – celoslovenské kolo. Náš klub Amavet964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera zastupoval žiak Matej Gajdoš. Matej pretavil množstvo času stráveného v laboratóriách UPJŠ Košice Súťažil v kategórii Fyzika. Vďaka patrí aj žiačke Janke Motešickej za rady pred súťažou, ktorá mu odovzdala skúsenosti zo zdarného účinkovania na EUCYS v Dubline.

      Festival vedy a techniky AMAVET od tohto 21. ročníka zaradený medzi podujatia - súťaže kategórie B, čo znamená, že spoluvyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. A preto úspešní, ocenení žiaci získajú bodové ohodnotenie.

     • Gymnázium Cyrila Daxnera s novými modulmi

      V tomto školskom roku začalo Gymnázium Cyrila Daxnera (GCD) vo Vranove nad Topľou s významnou inováciou vo vzdelávaní – s rozšíreným vyučovaním vybraných predmetov v troch moduloch. Na materiálnu prípravu sme okrem rozpočtových zdrojov vyčerpali regionálny príspevok v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou v celkovej výške 38 285€, finančné dary od spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s. vo výške takmer 14 000€.

      modul MAT-FYZ-INF je najväčší záujem. Tento vzdelávací program je optimálnou prípravou pre štúdium technických odborov, IT a samozrejme matematiky, fyziky. V minulom roku bolo na štúdium informatiky prijatých 18 našich absolventov, na technické odbory 12, čo spolu predstavuje 27% minuloročných absolventov GCD. Informatika sa na GCD vyučuje v dvoch odborných učebniach vybavených novou technikou – systémom ZERO Client, ktorý okrem iného umožňuje individuálnu interakciu učiteľ – žiak, a teda žiaci majú oveľa lepšie podmienky na učenie sa ako doteraz. Nové počítače spolu s novým jazykovým laboratóriom boli zakúpené vďaka regionálnemu príspevku, celkové náklady na ich vybavenie presiahli 30 000 €. Materiálne zázemie pre tento modul významne doplnila aj technika a softvéry, získané z projektu IT Akadémia: ide o 3D tlačiareň a softvérový systém Vernier, ktorý umožní prírodným vedám laboratórne cvičenia na úrovni 21. storočia – bádateľsky zaujímavo a moderne.

      modul BIO-CHE je tiež veľký záujem, pretože už dlhodobo sa mnoho gymnazistov uchádza o štúdium medicíny, farmácie a prírodných vied. Len v tomto akademickom roku bolo na štúdium medicíny z GCD prijatých 17 žiakov (15%), na vysokoškolské odbory súvisiace s biológiou a chémiou sa celkovo zapísalo 26% minuloročných absolventov. Sú výborne teoreticky pripravení a my im poskytneme ďalšiu výhodu - prax v laboratóriu: modul BIO-CHE je rozšírený o predmet Praktická chémia v troch ročníkoch. Už prvý polrok ukázal, aký výrazný pokrok robia žiaci pri pravidelnej práci v chemickom laboratóriu. Tento modul by nebol možný bez dobre vybaveného chemického laboratória. Na jeho vybavení sa podieľa spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s., ktorá investovala do materiálnej a odbornej prípravy tohto modulu takmer 14 000 €. Špeciálne laboratórne prístroje boli zakúpené aj z regionálneho príspevku v celkovej výške takmer 9000 €.

      Modul JAZYKY ponúka intenzívnu jazykovú prípravu dvoch cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny alebo ruštiny budúcim ekonómom a záujemcom o jazyky alebo spoločenské vedy. Je optimálnou alternatívou k bilingválnym gymnáziám, pretože našim žiakom sa nezníži počet hodín ostatných predmetov na úkor jazyka. Lektor, pochádzajúci z anglického Oxfordu, vyučuje konverzačné hodiny a výučba ANJ sa posilní aj hodinami BIO, DEJ a MAT vedenými v angličtine CLIL metódou. K dispozícii je nové jazykové laboratórium. Cieľom je, aby maturanti dosiahli bilingválnu úroveň anglického jazyka a úroveň B2 v druhom cudzom jazyku.

      Veľmi vítame, že poslanci PSK, predstavitelia okresu a mesta dali jasne najavo, že o svoje školy v okrese sa budeme všetci starať oveľa intenzívnejšie ako doteraz. Sme presvedčení, že rodičovská verejnosť tiež pozitívne vníma pomoc okresu pri získaní dotácie vlády, ako aj investíciu najväčšieho zamestnávateľa v okrese do gymnaziálneho vzdelania našich mladých Vranovčanov, aby Gymnázium Cyrila Daxnera mohlo naďalej úspešne pokračovať v premene tradičného gymnázia na moderné.

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., riaditeľka školy

     • Deň otvorených dverí 2018/2019

      31.1.2019 - DOD na Gymnáziu Cyrila Daxnera. Privítali sme hostí, pracovali sme v sekciách pre našich študentov a vytvorili sme zaujímavý program pre budúcich študentov, terajších 9 - tákov ZŠ. Hostia, pracujúci v sekciách pre gymnazistov

      1. Manažment a financie Téma: Ako sa dostať z vranovského štátneho gymnázia do Viedne a na univerzitu na Floride Prednášajúci: SOŇA KĽUČÁROVÁ, M.B.A. - University of Central Florida, Orlando, FL, USA (College of Business Administration, Department of Marketing) (absolventka osemročného gymnázia v rokoch 2000-2008, vyštudovala Webster University vo Viedni, momentálne pôsobí ako doktorandka na UCF v Orlande na Floride)
      2. História Téma: Región Vranova a okolia od prehistórie až po stredovekPrednášajúci: Mgr. JÁN JUSKO - absolvent Trnavskej univerzity v Trnave, katedra klasickej archeológie, dnes pracuje v súkromnom sektore ako archeológ
      3. Kybernetika a umelá inteligencia Téma: Ako rozbehnúť kariéru v IT Prednášajúci: Ing. MAREK TOMÁŠ – Technical Leader – Cisco, Cognitive Intelligence v Košiciach (absolvent osemročného gymnázia v rokoch 2000-2008)
      4. Ľudské práva Téma: "Vtedy na Balkáne..."Prednášajúci: Mgr. VIERA VOĽANSKÁ - HUNTEJOVÁ - koordinátorka projektu " Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus" – učiteľka dejepisu a občianskej náuky na GCD
      5. Anglistika Téma: The history of the English languagePrednášajúci: KEITH JOHN CLEMENTS - Spojené kráľovstvo (Oxford), anglický lektor pôsobiaci ako dobrovoľník na Gymnáziu Cyrila Daxnera
      6. Medicína Téma: Čo je neonatológia a moje skúsenosti z TanzániePrednášajúci: MUDr. JANA JENČOVÁ – lekárka, neonatologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou
      7. Medicína Téma: Pediatria Prednášajúci: MUDr. DANA HAZAY

      Predstavitelia inštitúcií, partneri školy, ďalší hostia

      • Zástupcovia zriaďovateľa PSK
      • Zástupca zriadovateľa
      • OŠMTVaŠ

      Mesto a okres Vranov nad Topľou

      • Ing. Ján Ragan, primátor mesta a poslanec v krajskom zastupiteľstve PSK
      • Mgr. Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou
      • Ing. Imrich Kónya, prednosta mestského úradu
      • PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva MsÚ

      Poslanci krajského zastupiteľstva PSK

      • PhDr. Jozef Baran, poslanec PSK, riaditeľ Úradu práce SVaR Vranov nad Topľou
      • Mgr. Peter Kocák, poslanec PSK, pedagóg, vedúci súboru Vranovčan
      • Stanislav Obický, poslanec PSK, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku, podnikateľ, filantrop

      Partneri školy

      • BUKÓZA HOLDING, a.s.
       • PaedDr. Ľubica Nováková, špecialista na personalistikuVranovská nemocnica n.o.
      • MUDr. Marína Romanová, – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
      • Mestský dom kultúry Vranov a Centrum mládeže pri MsDK
       • Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ MsDK Vranov 
      • Rada rodičovského združenia, rada školy
       • Mgr. Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK, členka rady školy 
       • PhDr. Terézia Terifajová, predsedníčka RRZ, členka rady školy členovia rady školy

      Školy

      • ZŠ Bernolákova - Mgr. Marek Cerula, riaditeľ
      • ZŠ Lúčna - PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka
      • ZŠ Sídl. Juh – Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka
      • ZŠ Sídl. II – Mgr. Milan Bendik, riaditeľ
      • ZŠ Kukučínova – PaedDr. Martin Babiak
      • SOŠ, A. Dubčeka, Vranov - Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ
      • Spojená škola Čaklov – Mgr. Stanislav Kráľ, riaditeľ
      • Obchodná akadémia – Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka, Ing. Viera Lakatová, zástupkyňa riaditeľky

      DOD 2019 PROGRAM PRE ŽIAKOV ZŠ

      • Divadelné predstavenie ... ale po anglicky.
      • Slovenčina hrou. NEJ a RUJ na našej škole.
      • BIO – CHE - GEO aktivity.
      • SCIENCE IN ENGLISH (angličtina metódou CLIL).
      • Robotika a INF - IT akadémia. V MATFYZ-e: predstavenie MAT a FYZ na škole. 
      • DofE(Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu)
     • Modelové zasadnutie OSN

      Žiačky tretieho ročníka Ema ŠkurlováDenisa Miľová a Klaudia Mihalčinová sa pod vedením Mgr. Anny Kovaľovej v dňoch 6.2 - 8.2 2019 zúčastnili na modelovom zasadnutí OSN, ktoré sa konalo na GPH v Michalovciach.

      Konverzovali sme o rôznych témach s globálnou tematikou napr. Masové znečistenie oceánov v juhovýchodnej Ázii, vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, Mexická drogová vojna, atď.

      Naučili sme sa lepšie komunikovať a zlepšili sa v anglickom jazyku. Bola to zaujímavá skúsenosť a príležitosť spoznať, ako to približne funguje na skutočnej svetovej konferencii.

      Ema Škurlová III.C

     • Projekt IT Akademia aj na našej škole

      Koncom roku 2018 a začiatkom roku 2019 aj naša škola obdržala rôzne zariadenia v rámci zapojenia do projektu IT Akadémia. Tieto zariadenia majú zvýšiť kvalitu vyučovania v predmetoch Informatika, Fyzika, Matematika, Biológia a Chémia.

      Náš ScienceLab je k dispozícii nielen našim žiakom a učiteľom, ale aj žiakom, učiteľom a školám z okolia našej školy. Stačí kontaktovať: Ing. Ján Motešický (j.motesicky@gcd.sk). Veľmi radi Vám vyhovieme a pomôžeme.

      Strategický cieľ projektu IT Akademia: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

      Ďalšie informácie: http://itakademia.sk/zakladne-informacie/http://itakademia.sk/zakladne-informacie/