• Úhrada stravného

      bezhotovostným platobným stykom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu:

      SK24 8180 0000 0070 0051 6615 (SK2481800000007000516615), VS: individuálne číslo pridelené žiakovi

      do 20. v mesiaci a to za 20 stravných dní v sume 29,20€ (jeden obed v cene 1,46€). V mesiaci september je potrebné uhradiť stravné za dva mesiace 58,40€. Preplatok sa vypláca na požiadanie rodiča počas školského roka, po zúčtovaní koncom júna, resp. do výšky mesačného poplatku sa prevádza na mesiac september nasledujúceho školského roku

     • Prihlásenie do mobilnej aplikácie

      V prípade, že vás do mobilnej aplikácie prihlási ešte pod starým identifikátorom školy (gyvv.edupage.org), pridajte nového puživateľa s tým, že meno a heslo vyplníte nezmyselne. Zobrazí sa nové okno, kde už zadáte správne prihlasovacie meno, heslo a identifikátor školy ,,gcd''. Svoj starý účet na gyvv môžete odstrániť.

      Ďakujeme za pochopnie.