• Krúžky 2021/2022

  • DofE - Medzinarodna cena vojvodu z Edinburghu

   Mgr. Matúš Magura

   Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

   - schopnosť spoznať samého seba, svoju osobnosť

   - objaviť a rozvíjať schopnosti, o ktorých sme netušili, že ich máme

   - stať sa členom kolektívu, kde každý samostatný krok je obrovským skokom vpred pre celý tím, pre celú spoločnosť

    

   ERASMUS +

   PhDr. Maroš Mitrik

   Erasmus+ je zameraný na prácu na projekte s názvom All Disease Begins In The Gut, do ktorého  je škola zapojená spolu s ďalšími piatimi školami z Poľska, Grécka, Turecka, Talianska a Litvy.  Práca na úlohách bude súvisieť s dohodnutými úlohami s partnerskými školami a vypracovanie úloh bude realizované v anglickom jazyku. Konkrétne úlohy budú aktualizované priebežne a budú primárne súvisieť s prípravami na projektové stretnutia v jednotlivých krajinách.

   Piatok, 13:00 - 15:00, (UCJ6)

    

   Nebojte sa podnikať

   Mgr. Anna Kovaľová

    Chcete byť zamestnancom alebo zamestnávateľom? Plánujete podnikať? Ukážeme Vám, ako na to.

    Streda, 13:20 – 15:20, (OBN)

    

   Biologický krúžok pre 4. ročník (praktické cvičenie)

   RNDr. Želmíra Bertová

   • prehĺbiť a upevniť učivo biológie
   • prepojiť teoretické poznatky s praktickými cvičeniami
   • prakticky overiť teoretické poznatky pozorovaním a pokusom

   Štvrtok, 14:10, (BIO-LAB)

    

   Fotografický krúžok

   Mgr. Radoslav Slivka

   Krúžok bude venovaný najmä praktickému foteniu s dôrazom na prezentáciu vlastných fotiek, tiež teórii a jej využitiu v procese tvorby dobrej fotografie. Jedným z hlavných cieľov bude naučiť sa tvorivo využívať clonové číslo, čas uzávierky, ohniskovú vzdialenosť, citlivosť snímača a pod.

   Pondelok, 14:20-16:20, (NEJ-DEJ)

    

   Krúžok ruského jazyka

   Mgr. Helena Lengvarská

   Príprava žiakov na súťaže v ruskom jazyku - Olympiáda v ruskom jazyku  a súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo a Puškinov pamätník. Krúžok bude rozvíjať počúvanie s porozumením, rozprávanie na vizuálny podnet, kulturologické vedomosti a konverzáciu. Okrem toho sa bude venovať výslovnosti, intonácii a umeleckému prednesu v ruštine.

   Štvrtok, 13:30 -15:30, (UCJ5)

    

   Redaktorský krúžok

   PaedDr. Miroslava Fuňáková

   Redaktorský krúžok sa venuje tvorbe online školského časopisu GYMSURFER. Hlavným cieľom krúžku je spracovávať príspevky žiakov školy, vyhľadávať zaujímavé témy, ale rovnako aj poučiť študentov o zásadách novinárskej činnosti a viesť ich ku kritickému vnímaniu mediálnych obsahov. Krúžok nie je určený len tým, ktorí majú vzťah k publicistike a  „vedia písať slohy“, ale komukoľvek, koho zaujíma školský i mimoškolský život:)   

   Pondelok, 12:45 – 14:45, (SJL-UKL)

    

   Krúžok nemeckého jazyka

   Mgr. Zuzana Zubková

   Krúžok je určený pre tých, ktorí sa chcú venovať nemčine nad rámec povinného školského učiva. Cieľom je rozvíjať  jazykové zručnosti na úrovni B1 - B2, za účelom prípravy na súťaže v nemeckom jazyku a postupnej prípravy na maturitnú skúšku.

   Štvrtok, 14:00 - 16:00, (UCJ 4)

    

   KMD - Fénix

   Mgr. Iveta Pribulová

   Klub mladých dobrovoľníkov KMD Fénix nie je len krúžok kde zabijete čas. Je o ľuďoch. O ľuďoch, ktorým nie je jedno, čo sa deje okolo nich. Ich dobré srdcia a chuť pomáhať druhým ich priviedla do jedného veľkého a skvelého kolektívu. V dnešnom materiálnom svete už isto mnohí z vás počuli vetu "Iné deti by dali všetko, aby mali to, čo ty...." Ale koľko krát ste si túto vetu zobrali k srdcu? Ľuďom je jednoducho stále málo... To čo robíme práve pre tých ľudí, ktorí nemali toľko šťastia ako iní. Preto potrebujeme aj práve vašu pomoc. Pripojte sa k nám! :)

   Utorok, 14:20 – 16:20 alebo priebežne podľa pripravovaných akcií, (KLUBOVŇA)

    

   EKOkrúžok

   Mgr. Adela Dzurjaninová

   • spolupráca na projekte EKOALARM  (https://www.ekoalarm.sk/)
   • plnenie výziev v rámci kampane ZATOČ S ODPADOM  (https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom)
   • mimovyučovacie aktivity -  napr. pomoc pri organizovaní eko/envirodní, pomoc dobrovoľníkom

   Utorok, 13:30-15:00, (GEO)