• Voľné pracovné miesto mzdový účtovník - neaktuálne

   

  Riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3,  093 01 Vranov nad Topľou prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu mzdový účtovník v rozsahu 50% týždenného pracovného času

  Pracovné podmienky

    .  pracovný pomer s výhľadom na dobu neurčitú s predpokladaným nástupom máj 2021

  Požadovaná kvalifikácia

      . minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

  Hlavná náplň práce

       - samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej agendy

  Ďalšie požiadavky

      .   zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť, komunikatívnosť, tímovosť,

      .   znalosť Zákonníka práce a ďalších súvisiacich platných zákonov a predpisov,

      .   flexibilita, chuť učiť sa nové  veci,

      .   logické a analytické myslenie,

      .   znalosť práce s PC na úrovni pokročilý.

  Požadované doklady

      .   prihláška s telefónnym a e-mailovým kontaktom,

      .   profesijný životopis,

      .   doklady o vzdelaní, príp. praxi, 

      .   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov,

      .   súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania,

         v zmysle zákona NR SR č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

         niektorých zákonov.

  Mzdové ohodnotenie

      -  v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní v znení neskorších predpisov trieda 5 + prax

   

  Termín podania žiadosti

  Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na e-mail školy, alebo osobne doručte v termíne do 05. 05. 2021. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní mailom.   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

   

  Adresa školy

  Gymnázium Cyrila Daxnera

  Ul. Dr. C. Daxnera 88/3

  093 01 Vranov nad Topľou

   

  Kontakt

  E-mail: skola@gcd.sk 

  Mobil: 0917 131 068

   

  Uverejnené: 26.4.2021

  • Voľné miesta na našej škole - učiteľa/ku informatiky, najlepšie  v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom (MAT, FYZ, ANJ) - neaktuálne

  • Riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3,  093 35 Vranov nad Topľou prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku informatiky, najlepšie  v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom (MAT, FYZ, ANJ).

   Ponúkame

   • prácu s veľmi šikovnými a tvorivými mladými ľuďmi  v dynamicky sa rozvíjajúcej škole,
   • prácu v triedach modulu MAT-FYZ-INF s rozšíreným vyučovaním týchto predmetov,
   • zmysluplnú prácu, ktorá prináša veľké možnosti sebarealizácie,
   • otvorenú a priateľskú pracovnú klímu,
   • možnosti ďalšieho osobného rozvoja.

   Pracovné podmienky
   Dlhodobý pracovný pomer od 01. 09. 2020 na plný pracovný úväzok 37,5 h./týždenne so skúšobnou dobou a platové ohodnotenie v zmysle stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

   Požadovaná kvalifikácia
   Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch

   • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru, v prípade Ing. doplňujúce pedagogické štúdium.

   Ďalšie požiadavky

   • odborné predpoklady na spravovanie PC siete školy, školskú agendu a IT
   • komunikatívnosť a flexibilita.

   Požadované doklady

   •  žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
   • profesijný životopis,
   • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
   • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
   • platí len pre prijatých uchádzačov,
   • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   •  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania  v zmysle zákona NR SR č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    

   Termín podania žiadosti
   Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 15. 07.2020.

   Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

    

   Adresa školy

   Gymnázium Cyrila Daxnera
   Ul. Dr. C. Daxnera 88/3

   093 01 Vranov nad Topľou

   Kontakt:
   Tel.:+521 4464574, 0917 131 068

   e-mail: riaditel@gcd.sk 

   Dátum zverejnenia: 26.6.2020

  • zatiaľ žiadne údaje