• Žiadosť o vydanie duplikátu / odpisu (opätovné vyhotovenie strateného vysvedčenia)

     Vážení študenti a absolventi našej školy,

     originál vysvedčenia dostávate priamo do rúk. Nahradiť ho môže duplikát, ktorý sa vydáva len raz. Kópie škola nevytvára.

     Výpis (opis) vysvedčenia (musíte si tiež oň zažiadať) nemá formu vysvedčenia, ide o opis údajov, ktoré vysvedčenie obsahovalo.

     Vzor žiadosti o vydanie duplikátu vysvedčenia nájdete dole na tejto stránke.

     Po duplikát si musí žiadateľ prísť osobne, lebo mu škola vydáva opätovne vysvedčenie v papierovej forme a treba podpísať jeho prevzatie. Akékoľvek elektronické doručenie nie je možné, lebo duplikát by naďalej ostal v našich rukách.

     Duplikát do rúk inej osoby môžeme odovzdať len v prípade, že sa preukáže notársky potvrdeným splnomocnením.

     Žiadosti, ale aj otázky môžete zasielať na e-mailovú adresu: skola@gcd.sk      

      

     Poskytovanie odpisov dokladov o ukončení štúdia


     Odpisy vysvedčení (ročníkové vysvedčenia, vysvedčenia o maturitnej skúške alebo vysvedčenia o absolventskej skúške) sa vyhotovujú iba v odôvodnených prípadoch.

      

     Postup pri poskytovaní odpisu/duplikátu vysvedčení:

     1. O odpis môže požiadať:

     • plnoletý žiak školy,
     • absolvent školy,
     • zákonný zástupca žiaka školy v prípade neplnoletosti žiaka

      

     2. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:

     • meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1,
     • identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa požaduje, s uvedením nasledovných osobných údajov:
      • a) meno a priezvisko, v prípade žien aj rodné priezvisko
      • b) dátum narodenia,
      • c) adresa, kontakt na účely komunikácie
      • d) školský rok, za ktorý žiadateľ odpis alebo duplikát požaduje,
      • e) trieda, ktorú žiak navštevoval,
      • f) meno a priezvisko triedneho učiteľa
     • dôvod žiadosti o vydanie odpisu vysvedčenia.

      

     3. Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená na sekretariát školy osobne, poštou alebo mailom (v prípade zaslania mailom musí byť žiadosť naskenovaná s vlastnoručným podpisom žiadateľa).

     4. Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia je 30 dní.

     5. Odpisy vysvedčení sa vydávajú do vlastných rúk žiadateľa alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa. Odpis vysvedčenia vo výnimočných odôvodnených prípadoch zasielame formou poštovej zásielky na adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti.

     6. Odpisy vysvedčení o maturitnej skúške je možné poskytnúť len od maturitného ročníka 1997/1998. Predchádzajúce maturitné protokoly, ktoré slúžia ako jednoznačný podklad pre vystavenie odpisu vysvedčenia o maturitnej skúške, sú uložené v Štátny archív v Prešove - pracovisko Archív Vranov nad Topľou Budovateľská 1277, 093 01 Vranov nad Topľou

     7. Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa účtuje administratívny poplatok 5 euro.

      

     Podrobnejšie vysvetlenie k vystavovaniu duplikátov alebo odpisov vysvedčení:

     • ODPIS vysvedčenia: vydáva sa na školskom tlačive platnom v dobe vydania prvopisu vysvedčenia. Nad slovo vysvedčenie sa uvedie „Odpis“. Vydanie odsisu sa poznamená v príslušnej dokumentácii školy. Pokiaľ nie je možné získať podpisy osôb, ktoré podpísali prvopis, uvedie sa na odpise meno, priezvisko (titul) osôb, ktoré podpísali prvopis vysvedčenia s dodatkom „v. r.“. Pokiaľ nie je možné opatriť duplikát otlačkom pečiatky použitej na prvopise, uvedie sa na miesto nej skratka „L.S.“ (locus sigilli). Na druhú stranu duplikátu sa pripojí doložka „Tento odpis súhlasí s prvopisom“. V doložke sa ďalej uvedie titul, meno, priezvisko a podpis riaditeľky školy, otlačok úradnej pečiatky školy a dátum vyhotovenia duplikátu.
     • V prípade, že nie je možné vystavenie odpisu vysvedčenia na tlačivo, na ktorom bol toho času tlačený prvopis vysvedčenia, vystaví škola prepis vysvedčenia v plnom znení (po riadkoch). Opatrený je titulom, menom, priezviskom a podpisom riaditeľky školy, otlačkom úradnej pečiatky školy a dátumom vyhotovenia odpisu.

      

     Dokumenty na stiahnutie:

     ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE ODPISU maturitného vysvedčenia

     ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE ODPISU ročníkového vysvedčenia