• Všeobecné informácie

    • Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Cyrila Daxnera (RRZ pri GCD)

     Sídlo: Ul. Dr. C. Daxnera 86, 093 01 Vranov nad Topľou

     Číslo účtu RZ: SK49 0900 0000 0001 0789 2803

   • 2% z dane

    Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
    1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
    2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
    5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
    6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Podávate si daňové priznanie sami?
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
    3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
    Postup pre právnické osoby
    1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
    2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
    3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
     Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
    4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
    5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.