• Regionálny príspevok 2019

    Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie, flexibilita, kariéra

    Názov projektu: Dobudovanie IKT a prístrojovej a IKT infraštruktúry Gymnázia Cyrila Daxnera pre moderné  vyučovanie

    Výška finančných prostriedkov:  59 346,00 Eur

    Účel poskytnutia regionálneho príspevku:         

    1. Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v oblasti prírodovednej a jazykovej gramotnosti formou blended learning.                              

    2. Zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium vysokoškolských odborov perspektívnych pre trh práce zvýšením kvality vzdelávania prírodovedných predmetov bádateľsky orientovaným vyučovaním.

    Cieľovou skupinou sú žiaci GCD 1. – 4. ročníka.

    Aktivita 1. Dobudovanie prístrojového vybavenia  CHELABu, FYZLABu a BIOLABu a notebookového vybavenia  odborných učební  za účelom systematickej realizácie bádateľsky orientovaného prírodovedného  vyučovania a blended learning v prírodovedných predmetoch.

    Aktivita 2. Dobudovanie odborných jazykových učební  notebookovými zariadeniami za účelom systematického vzdelávania vybraných predmetov pomocou CLIL metódy v ANJ  a pre blended learning pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a spoločnosť. Zvýšenie motivácie žiakov maturovať z NEJ alebo RUJ.

               Spolupráca so súkromným sektorom  a vysokými školami je dôležitá aj v tomto projekte: pri dobudovaní CHELABu naďalej spolupracujeme  s najväčším zamestnávateľom okresu, so spoločnosťou BUKÓZA HOLDING, a.s., ktorá do 1. fázy prípravy investovala 13 244 €. Odborný garant pre predmet Praktická chémia v module BIO-CHE je z  FCHPT STU Bratislava.

     Jedným zo zámerov modulu BIO-CHE je príprava a motivácia budúcich inžinierov pre spoločnosť BUKÓZA HOLDING a.s., a príprava stredoškolsky vzdelaných odborných kádrov pre prácu v  laboratóriu spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s., spomedzi absolventov modulu BIO-CHE, ktorí nemajú záujem o vysokoškolské štúdium a ktorí úspešne zmaturujú z chémie, a to na pozíciu laborantka a na pozíciu vedúci prevádzky kariérnym postupom cez operátora výroby. Predmety FYZ a BIO spolupracujú s PrF UPJŠ v Košiciach, a to nielen v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, medziiným spolupracujeme na ich projekte zameranom na formatívne hodnotenie žiakov.

    Hlavným prínosom k realizácii akčného plánu tak v tomto projekte, ako aj v celom ŠkVP je, že  sme si zobrali za svoje prispieť k riešeniu jedného z kľúčových problémov vzdelávania z  Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou z 30. 08. 2016, kde sa konštatovalo „...nereflektovanie potrieb trhu práce miestnym školstvom, čo sťažuje prechod absolventov na trh práce a neumožňuje profesijnú mobilitu.“ (str. 11).

    Naši absolventi budú na vysokoškolské štúdium a následne pre potreby trhu práce aj vďaka tejto podpore výborne pripravení.

    Blended learning je jednou z inovatívnych foriem výučby, je založená na kombinovanom

    režime klasickej a elektronickej výučby, teda fyzických a virtuálnych učebných materiálov a zdrojov.  Jej uplatňovaním  dochádza k intenzívnej aktivizácii žiakov na hodinách, pretože učiteľ ich stavia pred úlohy, na riešenie ktorých musí žiak sám alebo v tíme získať informácie, spracovať ich, prezentovať a interpretovať. K pozitívam patrí tiež vytvorenie reálneho priestoru pre učiteľa, aby sa venoval individuálne  žiakom, ktorí to potrebujú,  ako aj možnosť rovesníckeho vzdelávania, zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, za členov tímu.

    CLIL metóda - odporúčaná pedagogicko-organizačnými pokynmi  MŠVVaŠ SR - je učenie sa predmetov v zvolenom cudzom jazyku – v našom prípade v ANJ.  Ide o vzdelávanie časti témy, tém, celých tematických celkov v anglickom jazyku, vrátanie preverovania vedomostí. Je významným motivačným prvkom pre výučbu oboch predmetov a veľmi efektívnym doplnkom k výučbe predmetu ANJ.