• Regionálny príspevok 2018

    Číslo zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku CEZ: ÚV SR – 150/2018

    Názov projektu/

    Účel a výška použitia RP

    Úhrada nákladov spojených s materiálno-technickým vybavením  dvoch  nových multifunkčných odborných informačno-prírodovedných laboratórií, jedného jazykového laboratória a na vybavenie chemického laboratória v spolupráci so súkromným sektorom

    38 500€

     

    Regionálny príspevok bol použitý v roku 2018 na úhradu výdavkov spojených s nákupom vybavenia pre vytvorenie  dvoch  multifunkčných odborných informačno-prírodovedných laboratórií,  jedného jazykového laboratória a  na vybavenie chemického laboratória. 

    Hlavné ciele projektu:

    1. inovovali sme ŠkVP Gymnázium o tri nové moduly: 

    2. zariadili  sme dve informatické učebne –  moderným IKT vybavením  na každodennú systematickú prípravu na vysokoškolské štúdium, predovšetkým na vyučovanie predmetu informatika, pre modul MAT-FYZ-INF. O tento nový modul bol najväčší záujem zo strany žiakov ZŠ – otvorili sme jednu triedu s 33 žiakmi, z toho je dievčat 33%, v druhom roku je v triede 32 žiakov.

    3. vytvorili sme jedno jazykové laboratórium zamerané na nácvik posluchu s porozumením, výslovnosti a ďalších auditívnych  aktivít v cudzom jazyku pomocou zakúpenej IKT techniky umožňujúcej spomínané aktivity a ďalšie aktivity predovšetkým pre kvalitnú jazykovú prípravu.

    Spomínané laboratóriá oproti „klasickým“ učebniam zefektívňujú  vyučovací proces použitím technického vybavenia umožňujúceho vyučujúcim  byť so žiakmi  v online -kontakte, a tak riadiť proces učenia sa s ľubovoľným počtom učiacich sa (sledovať a inštruovať 1-18 žiakov naraz), byť s nimi nielen v permanentnom vizuálnom kontakte, a to aj  cez svoje obrazovky, ale aj vo verbálnom a/alebo akustickom cez audiosúpravy.

    4. Doplnili sme vybavenie chemického laboratória a o špecializované zariadenia a o príručný laboratórny stôl pre ne určený  – nové prístroje boli podmienkou pre vyučovanie nového predmetu v module BIO-CHE - Praktická chémia Ide výlučne o laboratórne cvičenia v rozsahu 1-2 hodiny týždenne na rozvoj praktických zručností žiakov so záujmom a štúdium medicíny, chémie, biológie, farmácie a pod. O nový modul bol veľký záujem, v prvok roku 31 žiakov, v 2. roku 32 žiakov.  Toto laboratórium a modul BIO-CHE je tiež výsledkom spolupráce so súkromným sektorom – partnerstvo s  Bukóza Holding a. s. –  spolupráca je zameraná na  skvalitňovanie  a zatraktívňovanie  predmetu chémia a prípravu  absolventov nášho gymnázia  tak, aby spĺňali nielen študijné predpoklady na vysoké školy tohto zamerania, ale aj kvalifikačné predpoklady pre prácu v laboratóriách Bukóza Holding a. s. Bukóza Holding a. s. nám darovala sklo, chemikálie,  financovala odborné učebné materiály a predovšetkým  digestor, všetko v hodnote 13 244 €.