• Vážení rodičia!

     Podľa § 25 ods. 12 písm. e) zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.,  ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávyo ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení ukončili  v máji 2019 dvaja jej  členovia v kategórii zástupcovia  rodičov v Rade školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera (RŠ pri GCD), Ul. Dr. C. Daxnera 88/3, 093 01Vranov nad Topľou.

     Na základe výzvy predsedu PSK v zmysle § 25, ods. 1. zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.,  ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení Vám oznamujem, že voľba 2 členov do RŠ pri GCD vo  Vranove nad Topľou  v kategórii zástupcovia  rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy, sa uskutoční na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia dňa

     03. októbra 2019, t. j. vo štvrtok, o 16.00 hod.  v školskej jedálni gymnázia.

     V prípade, že chcete kandidovať do RŠ pri GCD v kategórii zástupcovia  rodičov, vyjadrite písomne svoj súhlas na  návratke pod textom,  návratku, prosím,  vyplňte,  vlastnoručne podpíšte a odovzdajte v prostredníctvom Vášho syna, resp. dcéry  triednemu učiteľovi najneskôr do 03. októbra 2019 do 14:00 hod. Kandidátna listina sa vytvorí  len z tých rodičov, ktorí písomne  vyjadria svoj súhlas s členstvom v RŠ pri GCD. Ďalšie podrobnosti o priebehu volieb Vám vysvetlíme pred samotným hlasovaním.  Pripomínam, že právo voliť, resp. byť volený do rady školy má každý oprávnený volič - rodič.

     Upozornenie: Ak máte na škole viac detí, voliť a byť  na kandidátnej listine môžete  len raz!

     Vážení rodičia! Veríme, že  volieb do rady školy sa zúčastnite v čo najväčšom počte. Ďakujeme.

      

      

     PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.

     riaditeľka školy

      

      

     Návratka v PDF formáte.

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Návratka

     Súhlas s kandidatúrou vo voľbách do Rady školy pri GCD vo Vranove nad Topľou

     na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia na  GCD dňa 03. 10. 2019

      

        Ja (meno, priezvisko, titul): ..................................................................................................................,

     dolu podpísaný rodič, resp. zákonný zástupca žiaka/čky .......................... triedy,   súhlasím  so svojou kandidatúrou v doplňujúcich voľbách za člena Rady školy pri  Gymnáziu Cyrila Daxnera vo  Vranove nad Topľou v kategórii zástupcovia rodičov.                                                                                                              

      Vranov nad Topľou dňa............................. 2019                                    ................................................

                                                                                                                             vlastnoručný podpis uchádzača