• Zloženie rady školy

    • Rada školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou

      

     Predsedníčka rady školy           Mgr. Iveta Pribulová      

     Podpredsedníčka rady školy     Mgr. Katarína Kerestešová

     Zapisovateľka:                           p. Anna Kakošová        

      

     Zvolení/delegovaní členovia

     Rady školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera

     pre obdobie 2021 – 2025

      

     Zástupcovia zriaďovateľa: 

     Mgr. Emília Antolíková                                   

     MUDr. Ing. Marek Fedor

      p. Stanislav Obický                   

     PeadDr. Ing. Peter Orendáč, PhD. 

     Zástupcovia rodičov:        

      Ing. Alfonz Kobielský                           

     Mgr. Peter Kocák 

      p. Miroslava Sobotová                                                       

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov

      

                       

     Mgr. Katarína Kerestešová                

                                                       Mgr. Iveta Pribulová  

     Zástupkyňa

     nepedagogických zamestnancov    p. Anna Kakošová                              

     Zástupkyňa študentov               Kristína Štefanovová                                         

      

     Predsedníčka rady školy            Mgr. Iveta Pribulová                                

     Podpredsedníčka rady školy      Mgr. Katarína Kerestešová 

     Zapisovateľka:                          p. Anna Kakošová               

      

     Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu.

     Rada školy má 11 členov. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.