• Needukatívny projekt vrámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja. Prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1. Kód ITMS2014+ NFP310040A200

    Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR.

    Termín realizácie aktivít: 06/2017 08/2018

    Výška NFP celkom: 851912,79 €, ztoho 95% financované zNFP.

    Hlavné aktivity projektu:

    1. Zateplenie obvodového plášťa

    2. Zateplenie strešného plášťa

    3. Výmena otvorových konštrukcií

    4. Inštalácia obnoviteľných zdrojov a ostatné energetické opatrenia

    Začiatok stavebných prác: jún 2017

    Predpokladané ukončenie: august 2018

    Do konca augusta 2017 dodávateľ realizoval práce na zateplení starej budovy, zateplení strechy na starej budove a telocvični, kúrenárske práce, reguláciu vykurovania a výmenu ventilov na všetkých radiátoroch v priestoroch OA a gymnázia.