• Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

    Zmluva o partnerstve zo dňa 4. 9. 2018 s Prírodovedeckou fakultou,  

    stali sme sa partnerskou školou UPJŠ, učitelia a riaditeľka sa zúčastňujeme odborných seminárov na pôde UPJŠ.

    Sme partner v  projekte ITAkadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, tzv. labáková škola.

     

     

    Prešovská univerzita  Prešov 

    Memorandum o spolupráci zo dňa 19.9.2017

    spolupracujeme na prácach SOČ a  v spoločenskovedných disciplínach  jazykoch.

     

    STU Bratislava  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

    odborný garant doc. RNDr. Milan Vrška, PhD. pre tvorbu učebných materiálov pre predmet Praktická chémia v  module s rozšíreným vyučovaním chémie a biológie.  Realizujúca pravidelné stretnutia, vzájomné  konzultácie vyučujúcich chémie a spoločná  príprava pokusov. Týmto spôsobom vznikla  učebnica pre našich biochemikov a pracovné listy Praktická chémia pre 1. , 2,. a 3. ročník, ktorú pre nás finančne zabezpečila spoločnosť Bukóza Holding, a. s.

     

    Partnerská firma Bukóza Holding, a.s. darovala  gymnáziu 17 744€

                Gymnázium nadviazalo úzku spoluprácu s firmou Bukóza Holding, a. s. Bukóza komunikuje a realizuje svoje potreby v oblasti vzdelávania prostredníctvom špecialistu na personálnu oblasť, RNDr. Ľ. Novákovej. Školský rok 2015/2016 bol prvým rokom intenzívnej spolupráce. V školskom roku 2016/207 sme sa dohodli, že sme vytvoríme  triedu/skupinu s rozšíreným vyučovaním chémie. Cieľom je prehĺbiť kompetencie získané na bežných hodinách chémie, teda podchytiť a rozvíjať záujem žiakov o chémiu, nácvik praktických zručností v laboratórnych cvičeniach, príprava odborných kádrov pre potreby firmy Bukóza, a to na úrovni úplného stredoškolského vzdelania, ako aj prípravou žiakov na štúdium vysokoškolských odborov prírodovedného a technického zamerania, ktorých je na trhu práce nedostatok.

                Takým spôsobom sme položili základ pre otvorenie modulovej trieda s rozšíreným vyučovaním chémie a biológie, kde sme začali vyučovať predmet Praktická chémia ako laboratórne cvičenia pre žiakov tohto modulu. Chemické laboratórium, potrebné pre výučbu, sme vybavili ešte v toku 2018/2019 novým digestorom a novým prístrojovým vybavením, chemikáliami a sklom. Finančne sa na zabezpečení spomínaných zariadení podieľala spoločnosť Bukóza Holding, a. s.,  1/3 nákladov pokryl regionálny príspevok v rámci Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou. V roku 2019/2020 sa ukončila tvorba pracovných listov a učebných textov, a to skriptami pre 3. ročník predmetu Praktická chémia. Školský rok 2020/2021 neprispel k možnosti rozvíjať praktické laboratórne zručnosti žiakov a kvôli pandémii korony sa  takmer celý školský rok modulisti biochemici nedostali do laboratória.

    V súčasnosti pokračuje prezenčná výučba a chemické laboratórium je vyťažené, ako sa len dá.

     

     

    FMMR TU Košice                          

    naša spolupráca v oblasti chémie sa realizuje formou  motivačných prednášok,

    vzájomných návštev laboratórií.

     

    Právnická fakulta UK Bratislava    

    Dohoda o vzájomnej spolupráci  zo dňa 22. 11. 2017:

    polupracujeme pri realizácii projektov, v boji proti extrémizmu, spolupráca pri prácach SOČ a pri

    príprave na súťaže.

     

    Matica slovenská                             

    Memorandum o vzájomnej spolupráci zo dňa 23.10.2018 a spolupráca

     zameraná hlavne na  rozvoj regionálneho povedomia žiakov. Škola a Matica

    spolupracujeme pri príprave odborných prednášok z histórie regiónu, na tvorbe

    dramatických vystúpení.