• Modul s rozšíreným vyučovaním matematiky, fyziky a informatiky je určený predovšetkým záujemcom o informatiku, budúcim ITčkárom a inžinierom. V bádateľsky orientovanom vyučovaní rozvíjame tvorivé a logické myslenie, samostatné riešenie  problémov a praktické zručnosti v laboratóriách – aj tu je pre nás veľkým prínosom IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a nové bádateľsky orientované inovatívne metodiky.

   V predmete fyzika majú žiaci popri teórii aj laboratórne cvičenia Praktická fyzika - laboratórne merania a  experimenty zamerané na rozvoj praktických zručností vo FYZLABe. Aj tu máme nové vybavenie, popri klasických meracích prístrojoch elektronické meracie prístroje – senzory a sondy systémov  Vernier a Coach. Aj na hodinách fyziky staviame na aktívnom prístupe žiaka k učeniu - študent sa nezameriava na pasívne osvojenie si obsahu učiva, ale na objavovanie súvislostí, vzťahov, na výpočtoch a experimentovaní tak, aby sa postupne naučil formulovať vlastnú  hypotézu, navrhnúť postupy a metódy experimentu, realizovať svoj pokus až po prezentovanie výsledkov svojho bádania. Ako pomôcka slúžia pracovné žiacke notebooky. Okrem hodín organizujeme pre žiakov prednášky a vzdelávacie aktivity s vedeckými osobnosťami SAV a vysokých škôl.

   V predmete informatika na pridaných hodinách si žiaci viac rozvinú počítačovú gramotnosť a programovanie. Nosnou časťou informatiky na našom gymnáziu je riešenie problémov pomocou počítača a algoritmické riešenie problémov bežného života a praxe. Na hodinách informatiky sa dozviete nielen to, ako sa tvoria 3D modely, ako funguje počítačová sieť, alebo ako sa vytvára program pre mobilné telefóny. Naučíte sa tiež programovať vo vyšších programovacích jazykoch, ktoré sú potrebné na technicky a prírodovedne zamerané vysoké školy. Samozrejme aj mnoho iného, ktoré si od nás vyžaduje pokrok. Žiaci majú možnosť si zvoliť v treťom ročníku seminár z informatiky, kde sa venujeme ďalšiemu programovaciemu jazyku, ale aj IoT zariadeniam. Okrem toho máme krúžky som zameraním na robotiku, kde pracujeme s Arduinom/Raspbeerry PI a tvoríme si vlastné funkčné modely a roboty. Žiaci sa učia v dvoch IT učebniach, vybavených novými počítačmi so systémom Zero Client, ktoré umožňujú veľmi efektívne vyučovanie a pružný kontakt učiteľa a žiaka. 

   Veľmi aktívny, obľúbený a veľmi úspešný je krúžok AMAVET KLUB 964, ktorý je nielen voľnočasovou aktivitou, ale aj miestom, kde sa AMAVEŤÁCI pripravujú na informatické a fyzikálne súťaže - boli sme úspešní už aj vo svetových finále. Práve tu sa stretávajú a pracujú naši nadšenci pre IoT a robotiku.

   Priemerne 28% absolventov GCD Vranov študuje vysokoškolské odbory informatického a technického zamerania.