• Modul  s rozšíreným vyučovaním biológie a chémie podporuje štúdium prírodných vied a je určený predovšetkým budúcim lekárom, lekárnikom, chemikom,  biológom, ekológom. Vedieme v ňom žiakov k tvorivému, logickému mysleniu, k samostatnému riešeniu problémov. Staviame na aktívnom prístupe žiaka k učeniu - študent sa nezameriava na pasívne osvojenie si obsahu, ale na hľadanie súvislostí, vzťahov, na experimentovanie od formulovania vlastnej hypotézy až po prezentovanie výsledkov svojho bádania. Darí sa nám to aj pomocou realizácie projektu  IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a vďaka novým bádateľsky orientovaným inovatívnym metodikám. Touto zmenou prístupu dosahujeme  zvyšovanie záujmu žiakov o prírodovedné predmety.

    V  predmete chémia majú  žiaci  v každom ročníku okrem teoretických hodín aj   hodiny  predmetu Praktická chémia – ide o samostatný predmet, v ktorom žiaci realizujú výlučne laboratórne experimenty a merania. Partnerom tohto zámeru je od začiatku spoločnosť Bukóza Holding, a. s., vďaka ktorej  laboratórium disponuje novým digestorom a učebnicou experimentov  s pracovnými listami, ktorej odborným garantom je docent FCHPT STU Bratislava. Ďalšie experimentálne vybavenie, potrebné pre chemické pokusy a analýzy (spektrofotometer, sušička, digitálne váhy, muflová pec...), škola získala v posledných 2 rokoch z regionálneho príspevku.  Absolvent,  ktorý bude mať maturitu z takto rozšírenej chémie, bude považovaný za kvalifikovaného na prácu v chemickom laboratóriu spoločnosti Bukóza Holding, a. s.

    V predmete biológia majú žiaci  okrem hodiny biológie navyše aj seminár v 3. ročníku Praktická biológia. BIOLAB je vybavený novými  modernými žiackymi  mikroskopmi, mikroskopom s integrovaným snímacím čipom s pripojením na notebook, spirometrom, meracími senzormi, ktoré umožňujú počítačom podporované merania a experimenty. Toto vybavenie sme získali tiež vďaka regionálnemu príspevku.  K modernému vybaveniu laboratória  patria rôzne senzory, sondy systému Vernier. Z množstva vzdelávacích aktivít biológie aspoň jeden príklad - Genetika na kolesách s garantom SAV.

    Priemerne 27% absolventov GCD Vranov študuje odbory spojené s BIO-CHE.