• KMD-Fénix pracuje pod Detskou organizáciou Fénix, o.z. so sídlom v Bratislave ako územná organizácia so sídlom na gymnáziu vo Vranove nad Topľou.

    DO Fénix je samostatné, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Poslaním organizácie je združovať deti a mládež za účelom ich prípravy na život v spoločnosti, pomáhať ich formovať ako budúcich aktívnych občanov a súčasne vypĺňať ich voľný čas zmysluplnou činnosťou. Do Fénix organizuje, podporuje a rozvíja aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie mládeže tak, aby sa u nich vytvárali predpoklady na získavanie poznatkov a vedomostí potrebných krealizácii aktívneho občianstva a demokracie, učí mládež aktívne sa zúčastňovať na rozhodovacích procesoch v spoločnosti.

    Naša ÚO sa venuje dobrovoľníckym aktivitám hlavne pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Máme patronát nad KC v Čemernom pre rómske deti. Týmto spôsobom učíme mládež búrať bariéry a spájať majoritu s minoritou.

    V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:  Mgr. Iveta Pribulová (i.pribulova@gcd.sk)