• Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

     Aj naša škola  sa zapojila do národného projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie“.  Naša škola ako partnerská škola projektu získala ScieneLAB.  ScienceLab slúži na dovybavenie laboratória pre potreby predmetov biológia, chémia, geografia, informatika a matematika. Môžeme sa podielať na  overovaní metodík z prírodovedných predmetov, na využívaní metodík v predmetoch biológia, chémia, geografia, informatika a matematika.  Naši učitelia  a žiaci majú možnosť zapojiť sa do neformálneho vzdelávania vo forme  popularizačných prednášok, mimoškolských aktivít počas projektu ako sú: exkurzie žiakov do partnerských IT firiem, IT čajovňa, Lomihlav, Mamut, Matboj, krúžky so zameraním na IT, Veda v meste a Popularizačné prednášky IT firiem pre žiakov organizované na škole.

     Aktuálne aktivity: http://itakademia.sk/pripravujeme/

     Náš ScienceLab je k dispozícii nielen našim žiakom a učiteľom, ale aj žiakom, učiteľom a školám z okolia našej školy. Stačí kontaktovať: Ing. Ján Motešický (j.motesicky@gcd.sk). Veľmi radi Vám vyhovieme a pomôžeme.

     Ďalšie informácie: itakademia.sk