• Kód projektu:     NFP 312010839

    Výška poskytnutých finančných prostriedkov:    182236,93 €

    Poskytovateľ:     MPSVaR SR- MŠVVaŠ SR

    Prioritná os:        Vzdelávanie

    Špecifický cieľ:     1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

    Aktivita 1: Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti: extra hodiny  (delenie triedy na skupiny vo vybraných predmetoch, cvičná firma),  mimoškolská činnosť – krúžky

    Aktivita 2: Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov vrátane IKT a jazykových zručností: pedagogické kluby, vzdelávanie učiteľov

    Aktivita 3: Riadenie/koordinácia projektu

    Začiatok aktivít projektu:  január 2020

     

      

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
    Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje