• Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou je štvorročné gymnázium založené v roku 1952. Nesieme meno vranovského demokrata, bojovníka proti totalitnému fašistickému režimu a človeka so silným zmyslom pre spravodlivosť a etiku  – tieto hodnoty tvoria základ etického profilu Gymnázia Cyrila Daxnera.

     

    Úspešnosť prijatia na vysoké školy

     

    Náš hlavný cieľ je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium. V tabuľke uvádzame úspešnosť  našich posledných absolventov (2019/2020) pri prijímaní na VŠ štúdium  podľa toho, kde sa zapísali:

     

    Študijný odbor  na VŠ

    Počet  prijatých/zapísaných žiakov

    Prijatí v %

         Záujem o OBLASŤ spolu

    IKT

    17

    16,66%

    25%

    Technické odbory

    9

    8,82%

    Prírodovedné odbory

    2

    1,96%

    25%

    Lekárske fakulty

    17

    16,67%

    Farmácia

    4

    3,92%

    Zdravotníctvo

    3

    2,94%

    Ekonomické odbory

    14

    13,73%

    14%

    Učiteľstvo

    17

    16,67%

    28%

    Právo

    6

    5,88%

    Iné spoločenské vedy

    3

    2,94%

    Psychológia

    3

    2,94%

    Nadstavbové štúdiu

    1

    0,98%

    1%

    Neprijatí na VŠ

    3

    2,94%

      3%

    Spolu záujemcov GCD  o VŠ

    99

    97,06%

     

    Z toho zahraničné štúdium

    9

    8,82%

    ČR  9

     

     

    Možnosti štúdia

     Ponúkame štúdium v 3 vzdelávacích moduloch:

    • Všeobecný modul
    • Modul  s rozšíreným vyučovaním biológie a chémie
    • Modul s rozšíreným vyučovaním informatiky, fyziky a matematiky

     

    1. ročník je z hľadiska obsahu učiva rovnaký pre všetky moduly. Tu je možná zmena modulu. Ťažisko rozšíreného vyučovania v moduloch je v laboratórnych cvičeniach a tiež v seminároch v treťom ročníku – sú to navyše hodiny, na ktorých si žiaci rozvíjajú predovšetkým svoje praktické a prezentačné zručnosti. Vo 4. ročníku sa žiaci sústreďujú svoju prípravu  na maturitnú skúšku. Pripravujú sa systémom voliteľných seminárov a cvičení podľa svojich maturitných predmetov.

    Popis modulov nájdete nižšie, alebo v samostatnej časti na našej stránke.

     

    Naše veľké úspechy v posledných rokoch.

    RoboRAVE International 2018 v Novom Mexiku – 4. miesto

    RoboRAVE International 2019 v Číne – bez umiestnenia po postupe z prvého miesta v SR

    Výroba papiera zo slamy - projekt úspešný na súťaži chemikov v Rakúsku

    EUCYS 2018 v Írsku – špeciálna cena 

    Olympiáda v ruskom jazyku 2019 – úspešný riešiteľ na celoslovenskej úrovni

    Jazykový kvet, Ruské  slovo 2018,2019 – 1 miesto celoslovenské kolo recitácia poézie a j prózy, spev v ruskom jazyku,

    Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku – 3. miesto

    Jazykový kvet NEJ 2019 – 1. miesto celoslovenské kolo

    Sárova Bystrica 2019  – 2. miesto celoslovenské na súťaži moderátorov

    Olympiáda zo slovenského jazyka – celoslovenské umiestnenia

    Olympiáda podnikový hospodár – EU Bratislava -úspešní riešitelia

    RoboRAVE International 2019 v Poľsku – 1.miesto

    Festival vedy a techniky AMAVET 2018, 2019 – celoslovenské ocenenia poroty,

    LaBák.net  - AMAVET súťaž 2020 – 1. miesto kat. A

    Okrem toho dosahujú naši študenti prvenstvá v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach aj na krajskej aj celoslovenskej úrovni.

     

     

     

    Naše hlavné projekty

    1. Sme tzv. labákovou školou projektu IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie -  overujeme a implementujeme novátorské vzdelávacie metódy a materiály do vyučovania prírodovedných predmetov, matematiky, informatiky a geografie.

    2 Inovatívne vyučovanie na GCD – projekt, vďaka ktorému máme extra hodiny pre prírodovedné predmety a množstvo krúžkov na rozvoj finančnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

    3. Erasmus+ – aktuálne sme zapojení v projekte pre anglický jazyk a biológiu s témou Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte. Je o probiotikách a makrobióme v ľudskom organizme, samozrejme po anglicky.  Naši partneri sú: Poľsko, Grécko, Litva, Taliansko, Turecko.

    4. Amavet klub – tvorím jednu veľkú rodinu s Amavet Slovensko - Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá mladým ľuďom umožňuje rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti a talent. U nás sa venujeme robotike, IoT a prírodným vedám.

     

    V hodnotení INEKO sme škola s veľmi dobrými výsledkami, pri každoročnom hodnotení sa zlepšujeme predovšetkým v  parametri pre nás veľmi dôležitom  – v maturitných skúškach:

     

     

     2016/2017

    20017/2018 

    2018/2019

    2019/2020

    Maturita

    5,9

    6,6

    6,8

    7,1

    Mimoriadne výsledky

    2,1

    3,3

    6,4

    4,5

    Nezamestnanosť absolventov

    7,3

    7,4

    7,3

    7,7

    Pridaná hodnota

    5,5

    6,3

    7,7

    8,2

    Inšpekcia

    x

    x

    8,5

    8,5

    Prijatie na VŠ

    8,3

    8,2

    8,4

    8,4

    Celkové body

    5,7

    6,3

    6,9

    6,9

    Úroveň 5 – dobrý

    Úroveň 6 – veľmi dobrý

    Úroveň 7 – výborný

    Úroveň 8 – mimoriadne dobrý

     

     

     Ďalšie možnosti a aktivity

    • Sme DoFáCi – zapájame sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, zameranej  na dosahovanie osobných cieľov a na osobný rozvoj. V minulom školskom roku sme dosiahli všetky tri úrovne - boli sme zlatí, strieborní aj bronzoví.
    • Klub mladých dobrovoľníkov Fénix – patrí k najobľúbenejším na škole a jeho aktivity sa zameriavajú na pomoc druhým.  Medzi jeho aktivity patria aj vlastné dobrovoľnícke akcie, vianočný, valentínsky program napríklad pre nemocnice, komunitné centrum...
    • Aktívna žiacka školská rada je príležitost pre rozvoj líderských a organizačných schopností  žiakov. 
    • Sme ambasádorskou školou Európskeho parlamentu.
    • Vydávame školský časopis Gymsurfer.
    • Naše krúžky – so zameraním na predmetové olympiády a súťaže, dobrovoľnícke krúžky a dobrovoľnícky  klub Fénix, športové krúžky a krúžky pre voľnočasové aktivity.
    • Máme klubovňu s knižnicou, vlastnú školskú jedáleň a bufet.
    • V nekovidovej dobe každoročne organizujeme ples, imatrikulačný večierok, DOD, lyžiarsky, turistický, branecký kurz, vzdelávacie exkurzie po Slovensku aj do zahraničia...

     

     

     Popis modulov

    Všeobecný modul  – bez zamerania – je univerzálnou  prípravou pre štúdium na vysokej škole - vyvážený vzdelávací program pre žiakov, ktorí sa potrebujú rozhodnúť, aký vysokoškolský odbor budú študovať. Je tiež vhodný pre spoločenskovedne a jazykovo zameraných žiakov. Ako rozširujúci voliteľný predmet obsahuje školskú cvičnú firmu  na rozvoj finančnej gramotnosti a vytvára priestor pre kvalitné jazykové vzdelávanie. 

     

    Modul  s rozšíreným vyučovaním biológie a chémie podporuje štúdium prírodných vied a je určený predovšetkým budúcim lekárom, lekárnikom, chemikom,  biológom, ekológom. Vedieme v ňom žiakov k tvorivému, logickému mysleniu, k samostatnému riešeniu problémov. Staviame na aktívnom prístupe žiaka k učeniu - študent sa nezameriava na pasívne osvojenie si obsahu, ale na hľadanie súvislostí, vzťahov, na experimentovanie od formulovania vlastnej hypotézy až po prezentovanie výsledkov svojho bádania. Darí sa nám to aj pomocou realizácie projektu  IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a vďaka novým bádateľsky orientovaným inovatívnym metodikám. Touto zmenou prístupu dosahujeme  zvyšovanie záujmu žiakov o prírodovedné predmety.

    V  predmete chémia majú  žiaci  v každom ročníku okrem teoretických hodín aj   hodiny  predmetu Praktická chémia – ide o samostatný predmet, v ktorom žiaci realizujú výlučne laboratórne experimenty a merania. Partnerom tohto zámeru je od začiatku spoločnosť Bukóza Holding, a. s., vďaka ktorej  laboratórium disponuje novým digestorom a učebnicou experimentov  s pracovnými listami, ktorej odborným garantom je docent FCHPT STU Bratislava. Ďalšie experimentálne vybavenie, potrebné pre chemické pokusy a analýzy (spektrofotometer, sušička, digitálne váhy, muflová pec...), škola získala v posledných 2 rokoch z regionálneho príspevku.  Absolvent,  ktorý bude mať maturitu z takto rozšírenej chémie, bude považovaný za kvalifikovaného na prácu v chemickom laboratóriu spoločnosti Bukóza Holding, a. s.

    V predmete biológia majú žiaci  okrem hodiny biológie navyše aj seminár v 3. ročníku Praktická biológia. BIOLAB je vybavený novými  modernými žiackymi  mikroskopmi, mikroskopom s integrovaným snímacím čipom s pripojením na notebook, spirometrom, meracími senzormi, ktoré umožňujú počítačom podporované merania a experimenty. Toto vybavenie sme získali tiež vďaka regionálnemu príspevku.  K modernému vybaveniu laboratória  patria rôzne senzory, sondy systému Vernier. Z množstva vzdelávacích aktivít biológie aspoň jeden príklad - Genetika na kolesách s garantom SAV.

    Priemerne 27% absolventov GCD Vranov študuje odbory spojené s BIO-CHE.

     

    Modul s rozšíreným vyučovaním matematiky, fyziky a informatiky je určený predovšetkým záujemcom o informatiku, budúcim ITčkárom a inžinierom. V bádateľsky orientovanom vyučovaní rozvíjame tvorivé a logické myslenie, samostatné riešenie  problémov a praktické zručnosti v laboratóriách – aj tu je pre nás veľkým prínosom IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a nové bádateľsky orientované inovatívne metodiky.

    V predmete fyzika majú žiaci popri teórii aj laboratórne cvičenia Praktická fyzika - laboratórne merania a  experimenty zamerané na rozvoj praktických zručností vo FYZLABe. Aj tu máme nové vybavenie, popri klasických meracích prístrojoch elektronické meracie prístroje – senzory a sondy systémov  Vernier a Coach. Aj na hodinách fyziky staviame na aktívnom prístupe žiaka k učeniu - študent sa nezameriava na pasívne osvojenie si obsahu učiva, ale na objavovanie súvislostí, vzťahov, na výpočtoch a experimentovaní tak, aby sa postupne naučil formulovať vlastnú  hypotézu, navrhnúť postupy a metódy experimentu, realizovať svoj pokus až po prezentovanie výsledkov svojho bádania. Ako pomôcka slúžia pracovné žiacke notebooky. Okrem hodín organizujeme pre žiakov prednášky a vzdelávacie aktivity s vedeckými osobnosťami SAV a vysokých škôl.

    V predmete informatika na pridaných hodinách si žiaci viac rozvinú počítačovú gramotnosť a programovanie. Nosnou časťou informatiky na našom gymnáziu je riešenie problémov pomocou počítača a algoritmické riešenie problémov bežného života a praxe. Na hodinách informatiky sa dozviete nielen to, ako sa tvoria 3D modely, ako funguje počítačová sieť, alebo ako sa vytvára program pre mobilné telefóny. Naučíte sa tiež programovať vo vyšších programovacích jazykoch, ktoré sú potrebné na technicky a prírodovedne zamerané vysoké školy. Samozrejme aj mnoho iného, ktoré si od nás vyžaduje pokrok. Žiaci majú možnosť si zvoliť v treťom ročníku seminár z informatiky, kde sa venujeme ďalšiemu programovaciemu jazyku, ale aj IoT zariadeniam. Okrem toho máme krúžky som zameraním na robotiku, kde pracujeme s Arduinom/Raspbeerry PI a tvoríme si vlastné funkčné modely a roboty. Žiaci sa učia v dvoch IT učebniach, vybavených novými počítačmi so systémom Zero Client, ktoré umožňujú veľmi efektívne vyučovanie a pružný kontakt učiteľa a žiaka. 

    Veľmi aktívny, obľúbený a veľmi úspešný je krúžok AMAVET KLUB 964, ktorý je nielen voľnočasovou aktivitou, ale aj miestom, kde sa AMAVEŤÁCI pripravujú na informatické a fyzikálne súťaže - boli sme úspešní už aj vo svetových finále. Práve tu sa stretávajú a pracujú naši nadšenci pre IoT a robotiku.

    Priemerne 28% absolventov GCD Vranov študuje vysokoškolské odbory informatického a technického zamerania.

     

     

     

    Viac podrobností sa dozviete na našom  FB, Instagrame a našej web stránke.