• Postup GCD Vranov nad Topľou 

     pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu 

     a ďalších aktivít školy 

     počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19

     s účinnosťou od 02.10.2020 až do odvolania

      

     1.  Vyučovanie predmetu telesná a športová výchova sa realizuje len teoretickou formou, a to v celých  triedach  v kmeňových učebniach - bez premiešavania žiakov s inou triedou. Vyučovanie ostatných predmetov ostáva bez zmeny.

      

     2.  GCD Vranov nebude realizovať:

     o kultúrne, umelecké a tanečné aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu

     (stužková, imatrikulácia prvákov a pod.),

     o krúžkovú činnosť pre žiakov,

     o lyžiarsky výcvik, a to ani dennou formou.

      

     3.  GCD Vranov bude realizovať dištančnou formou

     o rodičovské združenia, 

     o   zasadnutia rady rodičov, rady školy, 

     o   všetky zasadnutia a stretnutia študentskej organizácie Žiacka školská rada pri GCD a KMD Fénix.

      

      

     Vo Vranove nad Topľou dňa 01.10.2020                          PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. v. r.

                                                                                                                 riaditeľka školy