• Tento vzdelávací program je optimálnou prípravou pre štúdium technických odborov, IT a samozrejme matematiky, fyziky. V minulom roku bolo na štúdium informatiky prijatých 18 našich absolventov, na technické odbory 12, čo spolu predstavuje 27% minuloročných absolventov GCD. 

   Informatika sa na GCD vyučuje v dvoch odborných učebniach vybavených novou technikou – systémom ZERO Client, ktorý okrem iného umožňuje individuálnu interakciu učiteľ – žiak, a teda žiaci majú oveľa lepšie podmienky na učenie sa ako doteraz. Nové počítače spolu s novým jazykovým laboratóriom boli zakúpené vďaka regionálnemu príspevku, celkové náklady na ich vybavenie presiahli 30 000 €. Materiálne zázemie pre tento modul významne doplnila aj technika a softvéry, získané z projektu IT Akadémia: ide o 3D tlačiareň a softvérový systém Vernier, ktorý umožní prírodným vedám laboratórne cvičenia na úrovni 21. storočia – bádateľsky zaujímavo a moderne.

   Rokmi overená veľmi dobrá úroveň prípravy na maturitnú skúšku z MAT - externý test

   - v module MAT - FYZ - INF posilnené hodiny matematiky, informatiky, fyziky
   - programovanie v jazyku C
   - možnosť pracovať' s vlastnou fotovoltaikou a s detektorom kozmického žiarenia
   - projekt IT AKADÉMIA -  Vzdelávanie pre 21. storočie - inovované materiály pre prírodné vedy softvér pre nový ScienceLab, 3D-tlačiareň
   - patríme do rodiny sieťových CISCO AKADÉMIÍ
   - ponúkame ECDL pre učiteľov aj pre žiakov
   - Klub AMAVET 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera Vranov  

   AKTIVITY:

   - SOČ-ky (v spolupráci s UPJŠ)
   - Matematická olympiáda, Matematický klokan
   - Festival vedy a techniky - v odbore medicína 1. miesto v SR, postup do írska - cena poroty
   - AMAVET - 2x 3. miesto v SR
   - celoslovenská súťaž vedeckých projektov Misia Mars - 2. miesto v SR
   - RoboCUP- 2. miesto v SR
   - RoboRAVE- víťazi v SR, 4. miesto vo svetovom finále v USA
   - iBOBOR

   PRAVIDELNÁ SPOLUPRÁCA:

   - Ústavy SAV v Košiciach aj v Bratislave - semináre a labáky pre žiakov, sme partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice.